30 Mart 2017 Perşembe

Sayın Cumhurbaşkanı istifa edecek midir? - Güner Yiğitbaşı

Sayın Cumhurbaşkanı istifa edecek midir? - Güner Yiğitbaşı
Referanduma sunulan anayasa değişikliği paketinde;Cumhurbaşkanına, meclisi fesetme yetkisini tanıyan bir hükmün var olup olmadığı tartışması, Sayın Cumhurbaşkanının istifa etmesine kadar dayanmış bulunmaktadır.

Önceki makalemizde de belirttiğimiz gibi, referanduma sunulan yeni anayasa değişiklik paketinde, satır aralarına gizlenmiş olarak (Md.11) Cumhurbaşkanına meclisi fesih yetkisi tanınmıştır.

Önceki makalemizde belirttiğimiz gibi, Cumhurbaşkanına tanınan meclisin yenilemesine karar verme yetkisinin karşılığı, meclisin feshidir.Anayasa paketinde açıkça fesih kelimesinin kullanılmaması, kimseyi yanıltmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı ve onun gibi düşünenler, kelime oyununa sığınarak, istifaya kadar uzanan gereksiz bir iddianın içine girmişlerdir.

Dün(29.03.2017) değerli Anayasa Profesörü Sayın KABOĞLU da çok güzel açıkladı, Anayasa hukukunda ve geleneğinde, meclisin feshi yerine,meclis seçimlerinin yenilenmesi kavramı kullanılmaktadır.

Meclisin feshi yerine, meclis seçimlerinin yenilenmesi kavramının kullanılması çok yerinde ve  doğrudur.

Zira, fesih; kesin,süreklilik arz edecek ve bir daha geriye dönüşü olmayacak şekilde,hukuken oluşturulan bir topluluğu, örneğin bir derneği, kooperatifi ve şirketi bozma, dağıtma, sona erdirme, geçersiz kılma demektir.

Birkaç örnek vermek gerekirse;

Konut yapı kooperatifleri, ana sözleşmeleri gereğince, ana sözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır,kendi kendini fesih etmiş olur.Kanunlarda öngörülen diğer hallerde de, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı kararla, kooperatifler feshedilir.

Türk Ticaret Kanununun  353 - (1) maddesi uyarınca, Anonim Şirketlerde;şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, yönetim kurulunun,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilir. Yasada öngörülen diğer bazı hallerde de, mahkeme kararıyla şirketin feshine karar verilir.

Umarız anlatabildik, fesih neymiş efendim?

Süreklilik arz edecek,bir daha geriye dönüşü olmayacak şekilde, hukuken oluşturulan  bir topluluğu,kuruluşu, örneğin; bir derneği, kooperatifi ve şirketi kesin olarak, geriye dönüşü olmamak üzere,bozma, dağıtma, sona erdirmek demekmiş.

Anayasa ve yasa dışı bir darbe ile demokrasiye temelden son vermeden, demokrasiyi temelden sonlandırmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisini süreklilik arz edecek ve bir daha geriye dönüşü olmayacak şekilde dağıtmak ve sona erdirmek Cumhurbaşkanı dahil, hiçbir babayiğitin harcı olmadığına göre, demokrasilerde ve demokratik anayasa metinlerinde; mevcut meclisi oluşturan milletvekillerinin görevine son verilerek, seçimlerin ve meclisin derhal yenilenmesi için,meclisin feshi  kavramı yerine, seçimlerin yenilenmesi kavramının kullanılması, daha doğal,demokratik ve yerinde değil midir?

Tabii ki, evet. Referanduma sunulan yeni anayasa değişiklik paketinde de, bu nedenle meclisin feshi kavramı yerine, seçimlerin yenilenmesi kavramına yer verilerek, Cumhurbaşkanına tanınan yetki, meclisi yenilemeye karar verme yetkisi olarak açıklanmıştır.

Sonuç olarak,referanduma sunulan yeni anayasa değişiklik paketinde; Cumhurbaşkanına, seçimleri yenileme, başka bir anlatımla meclisi fesetme yetkisi tanınmıştır. Çok üzgünüz ama,bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı; aksinin çıkması halinde istifa edeceğini açıkladığı kendi iddiasını kaybetmiştir.

Taktir Sayın Cumhurbaşkanınındır.

30/03/2017
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

0 yorum:

Yorum Gönder