31 Ağustos 2016 Çarşamba

Kıtmir Nedir,Yedi Uyuyanlar Hikayesi?

Kıtmir ve Yedi Uyuyanlar Hikayesi
Kıtmir ve Yedi Uyuyanlar Hikayesi
Kıtmir Nedir,Kıtmir Ne demek: Kıtmir, katmir, ketmir; yedi uyurlar olarak da bilinen Eshab-ı Kehf'in köpeğinin ismidir. Bu köpeğe Al-Rakim, kratim isimleri de verilir. Aynı zamanda Hurmanın çekirdeğinin ortasındaki küçük zara da kıtmir denir. Cennet'e gideceğine inanılan hayvanlardan biridir.

Yedi Uyuyanlar, Kur'an'da Ashab-ı Kehf, Eshâb-ı Kehf {Ehl-ül-kehf}. Hem İslam'dan hem de Hıristiyanlık'ta var olan bir hikâyedir.

Geleneksel anlamda hikâyeye göre Ashab-ı Kehf denilen gençler, bugün yeri konusunda çeşitli rivayetler bulunan Efsus şehrinde yaşıyorlardı. Bunlardan altısı sarayda görevli, hükümdara yakın kimselerdi ve hükümdarın müşavere heyetindeydiler. Onun sağında ve solunda bulunurlardı. Sağındakiler Yemliha, Mekselina ve Mislina idi. Bunlara “Ashab-ı Yemin” denmiştir. Hükümdarın solunda bulunanlar ise, Mernuş, Debernuş ve Şazenuş'tur. Bunlara da “Ashab-ı Yesar” denmiştir.

Hükümdarın Roma imparatorlarından Diocletian (284 - 305) (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) olduğu, ya da Domitianus (271-272) veya Decius (249-251) olduğu düşünülmektedir. Kesin olan şey imparatorun putperest olduğudur. Putperestliği kabul etmeyen az sayıdaki insanları yakalatıp öldürtmüştü. Hükümdar bir ihbar üzerine saraydaki putperest olmayan gençlerin durumlarını öğrendi. Onları çağırıp tehdit etti, onlar inançlarından ayrılmak istemediler, aksine Dokyanus’u inançlarına davet ettiler. Hükümdar onların eski günlerine dönmeleri için zaman tanıdı. Gençlerde inançlarını korumak için şehre yakın bir dağ yönüne gittiler. 

Yolda giderken Kefeştetayyuş ismindeki bir çoban onların inancına katıldı ve yedincileri oldu. "Çobanın köpeği Kıtmir" de onlara katılıp, arkalarından takip etti. Dağa yaklaştıklarında çobanın gösterdiği bir mağaraya girdiler. Mağarada dua ederek merhamet dilediler. (İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'daki Kehf suresinin 10. ayetinde bu kişilerin duaları belirtilir.)

Hikayenin devamına göre hükümdar, Efsûs’a gelip, onları sorar. Kaçtıklarını haber alıp saklandıkları mağrayı öğrenince adamlarıyla mağaraya gider ve mağaranın ağzını onları öldürmek maksadıyla kapattırır. İnanca göre gençler ölmez, yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Sonunda ise ilahi bir şekilde uyandırılırlar. Ne kadar süre kaldıkları tam olarak bilinmemekle birlikte Kehf suresinde bu süreyi 300 sene olarak belirtir.

Ashab-ı Kehf uyandıklarında geçmiş olan zamanında farkında olmadıkları belirtilir. Uykudan kalkmaları, birbirleriyle konuşmaları ve içlerinden birini şehre göndermeleri Kur'an'da geçer. Bunlar şehre gidip yiyecek getirecek kimsenin (Yemliha’nın) elbise değiştirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini uygun görürler. Yemliha, bunu kabul edip şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir bulur. Farklı yorumları mevcut olan bir hadiseyle bu kişi geçen zamanın farkına varır ve o zamanın hükümdarının yanına götürülür. İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Daha sonra tekrar hepsi uykuya dalarlar ve bu uyku zaman dilimi 4 bin yıl civarındadır.

Bazıları sahabelerden Ali'nin, Ashab-ı Kehf’e gittiklerini ve Ashab-ı Kehf'in uykudan uyanıp onları gördüklerini ileri sürmüştür. Ayrıca bu söylenceye İslam dininin son peygamberi Muhammed’e iman ettiklerini bildirip ve selâm gönderip dua istedikleri de eklenir. Bunların dışında bazı kişiler Ashab-ı Kehf'in Mehdi geldiğinde uyanıp ona katılacağını ileri sürmüştür. Yine de bu iddiaların, veya hikâyede genelde geçen isim, yer, zaman ve bazı olayların gerçek temelleri tartışmalıdır. Kur'an'da ise bu yorumlara dair hiçbir şey yoktur.

Hristiyanlık'ta 7(Yedi) Uyurlar : Bu efsane Hristiyanlık'ta 'yeniden dirilme' inancının kanıtı olarak gösterilmektedir.

Efsane: Efsane'ye göre 250 yılları civarında Dakyus (Dakyanus veya Decius) adlı bir kral'ın yönettiği putperest bir ülkede 7 genç Hristiyalık'la suçlanır. İnançlarını değiştirmeleri için bir süre verilir fakat, onlar dünyevi eşyalarını bırakıp dağa ibadet etmeye giderler. Putperestliğe karşı bu tavrı gören kral öldürülmelerini emreder. Gençler ve köpekleri mağaraya sığınırlar. Kral mağaranın girişine duvar örülmesini emreder. Yedi Uyurlar yıllarca burada kalırlar. Uzun yıllar sonra, (genelde 379-390 yılları) ağıl yapmak isteyen bir çiftçi mağara girişini açar ve Yedi Uyurlar'la karşılaşır. Şehir'de haçlı bir sürü bina görüp hayrete düşerler. Dakyus zamanında kalan altınları harcamaya çalıştıkları zaman Psikopos'un karşısına çıkarılırlar. Hikayelerini dinleyen psikopos bunun bir mucize olduğunu söyler.Bunlar Hristiyanlıkta Malta, Malchus, Martinianus, Dionysius, Joannes, Serapion, ve Constantinus adındaki azizlerdir. Başka kaynaklar başka isimler verir.


Efsanenin bu sürümü ise Kuran'da ki Kehf suresinde(18. sure) anlatılanlara benzemektedir. Bahsi geçen kişiler Philedelphia (Bugün Ürdün'deki Amman şehri) şehrinin soylularıdır. Liderleri Maximillian (Yemliha), o sırada şehri ziyaret eden Roma İmparatoru 'Haderanius' (Hadrian)'a başkaldırır ve put tanrıları inkar ederek sadece Nuh'un, Musa'nun, İbrahim'in ve İsa'nın Tanrı'sının tapılmaya değer olduğunu söyler. İmparator idam edilmelerini emreder. Kapatıldıkları zindandan kaçarlar ve sığınacakları bir mağara bulurlar. Yedisi ve bir köpek (Kitmir veya Kıtmir) mağarada uyuya kalırlar. Bu mağaraya gelen askerler şaşırmış ve isteri içinde geri dönerler. Bunun üzerine komutanları mağara girişinin taş ve harçla kapatılmasını emreder. Yedi kafir'in buarada ölüme terkedildiklerini anlatan bir levha bırakarak giderler. 300 yıl kadar sonra uyandıklarında, Maximillian'ı şehre yiyecek almak üzere gönderirler. 300 sene önceki paradan şüphelenen fırıncı onun bir hazine bulduğunu zanneder ve bunu kendisiyle paylaşmazsa onu ele vereceğini söyler. Askerler gelir Maximillian'ı yetkililere götürürler. Yetkililer ilk önce ona inanmasalar da daha sonra ikna olurlar ve bunu bir mucize sayarlar.
Efsanenin birkaç değişik sürümü bulunmaktadır. Bunlardan birinde kaçan beş genç vardır, yolda bir çoban ve çobanın Kitmir adındaki köpeği de bu beş gence katılır. Çoban onları saklanmak üzere bu mağaraya götürür. Başka bir sürümde ise çoban bu yedi genç ve köpeğin bulunduğu mağaranın yerini kralın askerlerine göstermiştir.


7 Uyuyanlar Mağarası Hakkında : Ashab'ül Kehf ile ilgili mağaranın ise sınırları içinde olduğunu iddia eden 33 kentin dördü Türkiye'dedir: Afşin, Selçuk, Efes, Lice ve Tarsus. Hıristiyanlar tarafından kabul edilen sürümdeki mağara Selçuk ilçesindeki Efes antik şehrinin yakınlarındaki Panayır Dağı eteklerinde bulunmaktadır. Bu mağaranın üstüne bir kilise yapılmış hali 1927-1928 yılları arasındaki bir kazıda ortaya çıkarılmış, kazı sonucunda 5 ve 6. yüzyıla ait olan mezarlar da bulunmuştur. Yedi Uyurlar'a ithaf edilmiş yazıtlar hem mezarlarda hem de kilise duvarlarında bulunmaktadır.

Türkiye'de mağaranın yeri hakkındaki tartışma daha çok Afşin ve Tarsus ilçeleri arasında olmaktadır. Yedi Uyurlar mağarasının Afşin ilçesinde olduğunu kanıtlamak için Afşin Eshâb-ı Kehf Derneği bilim adamlarından oluşan bir heyete rapor hazırlatmış ve bunu yerel mahkemede açtıkları keşif davası ile karara bağlatmıştır. Tarsus da Bencilüs veya Encilüs denilen dağda Tarsus'a20-25 dakika uzaklıktaki mağarayı tefsirler, tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerine dayanarak Eshâb-ı Kehf mağarası olarak göstermektedir.

Ashab-ı Kehf, Diyarbakır'da da bir mekâna isim olmuştur. Kur'an da mağara ile ilgili Kehf süresinin 17. ayetinde 'Güneş doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meylettiğini, battığı zamanda sol tarafa gittiğini görürdün. Onlar mağaranın kuytu bir köşesinde idiler. Bu, Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet verirse hidayeti bulur. Kimi sapıklıkta bırakırsa onu, irşat edecek bir dost bulamazsın.' şeklinde yapılan tasvire göre yön tespitinin de uyduğu Licedeki mağara diğer kitaplarda da tasvir edilene en çok benzeyen mağaradır. Yerden yüksekte ve üzerinde gölgelik şeklinde çıkıntı olan bu yer içeriye doğru girintili bir mağaradır ki tanıma en çok uyan mağaradır. 12.yy civarlarında Artuklu hükümdarı Melik Adil burayı restore ettirip bir kitabe yaptırmıştır. Ünlü tarihçi Abdulrezzak Semerkandi'nin 527 yıl önceki bir eserinde şöyle bir ifade geçmektedir; '(Sultan Üveys, Lice'deki Ashab-ı Kehf'e Bingöl üzerinden sefer düzenledi ve Muş Ovası'na vardı)'. Buna karşın Ashab-ı Kehf tartışmalarında Lice Deyr-i Rakiym (Duru Köy) adının fazla yer almaması eleştiri konusu olmaktadır.

30 Ağustos 2016 Salı

Kurban Kanını Alna Sürmek Caiz mi?

Soru : Kurban Kanını Alna Sürmek Caiz mi?,Kurban Kanını Alına Sürmek Caiz mi?,Kurban Kanını Arabaya Sürmek Caiz mi?

Kurban Kanini Alna Sürmek Caiz mi
Kurban Kanini Alna Sürmek Caiz mi?
Kurban kanının alına sürülmesinin dinle ilgisi yok;Diyanet İşleri, kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi bulunmadığını, güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilginin yer almadığını bildirirken, "Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir" açıklamasını yaptı.

Sırf Allah rızası için bir şeyler kesmek ve sadaka vermek kaza-belaların define vesile olabilir. Bu düşünceyle hareket etmekte bir beis yoktur.

Ancak, kesilen hayvanın kanını arabaya,alna(alına),şuraya buraya sürmenin, dinde hiçbir dayanağı olmadığı gibi Peygamber Efendimiz (asv) de yasaklamıştır.

Nitekim İslam öncesi dönemde Araplar arasında akika kurbanı kesmek adetti. İslamiyet bu adeti meşrulaştırmış, fakat çocuğun başına kan sürülmesini yasaklamıştır. (bk. Buhari, akika 2; Ebu Davud, Edahi, 20). Bununla ilgili hadislere dayanan alimlerin çoğuna göre akika kanını çocuğun başına sürmek mekruhtur.

Buna göre bir hayvanın kanını araba, ev ve insana sürmek İslama uygun değildir.Ayrıca kan necistir. Necis olan şeylerden de sakınmak gerekir.

28 Ağustos 2016 Pazar

2016 Kurban Bayramı Ne zaman?

Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bayram olan Kurban Bayramı 2016 yılında ne zamana denk geliyor?
Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın bu sene ne zamana denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki 2016 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban ne zaman kesilir? Kurban kimler tarafından kesilir? 2016 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı yazı dizimizde...

Kurban Kesimi Hakkında Merak Ettiğiniz Tüm Soruların Cevabı
2016 Kurban Bayrami Ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı bu sene 12 Eylül 2016 Pazartesi günü idrak edilmeye başlanacak.


KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?


Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından vatandaşlar Kurban Bayramı tatilininde 9 gün olmasını beklerken müjde başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklama yapan Binali Yıldırım'ın tatil ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Ramazan Bayramı'nda bayramın sonu cuma günüydü, birleştirdik. Kurban Bayramı'nda da bayramın öncesi bayramla birleşiyor. Böylece bir uzun tatil daha yapacaksınız."


KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?


Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.


KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?


Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.


KİMLER KURBAN KESMELİDİR?


Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

26 Ağustos 2016 Cuma

Rüyada Secde Etmenin Tabiri Nedir?

Rüyada Secde Etmek Ne demek?,Rüyada Namaz Kılmak,Rüyada Secde Etmek Görmek,Rüyada Secde Etmek Ne demektir,Rüyada Allah'a Secde Etmek,Rüyada Secdeye Kapanıp Dua Etmek...

Rüyada Secde Etmenin Tabiri Nedir
Rüyada Secde Etmek Görmek
Rüyada secde etmek, çok güzel ve hayırlıdır. Allah katında makbul olan kullar arasına girme hevesine ve çabasına, güç, kudret ve hikmet sahibi olmaya, hak yoluna ölesiye bağlanmaya, dinde ve ahlakta güzel olmaya, hayır yapmaya, sadaka ve zekât vermeye, iyi niyetlere, gerçek bir mümin olmaya, inanmayanları doğru yola çevirmeye işaret eder. Ferahlık, huzur, mutluluk ve sağlık anlamına gelir. Rüya sahibinin hidayete ermesi, Allah’ın lütuflarını bulması olarak değerlendirilir.


Rüyada Secdeye Varmanın Tabiri :

Rüyada secdeye varmak da secde etmek gibi çok hayırlı ve güzeldir. Şans, kısmet ve uğur olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin hayatının her daim kolaylık ve sükûnet ile geçeceğine, kalbinin temiz olması, niyetlerinin de hayır taşıması sayesinde karşısına aksiliklerin, kötülüklerin, kaza ve belaların çıkmayacağına işaret eder.

Rüyada Camide Secde Etmek :

Rüyada camide secde ettiğini gören kişinin tevazu ve hikmet sahibi olduğu yorumu yapılır. Kötülüklerden, kazalardan ve belalardan korunmaya, hayır duaları almaya ve emniyette olmaya tabir edilir.


Rüyada Namazda Secde Etmek Görmek :

Rüyada namazda secde etmek, dileklerin ve duaların kabul olmasına, büyük başarılar elde etmeye, aile içinde mutlu ve huzurlu olmaya, işlerin kolaylık içinde yürümesine, sıkıntıların, zahmetin ve derdin son bulmasına işaret eder.

Rüyada Namaz Kılmak :

Rüyada namaz kılmak, hakikatli, namuslu, onurlu ve şerefli olmaya, haram olandan kaçınmaya, hak yolunu bırakmamaya, arsız kişilerden uzaklaşmaya, tövbe etmeye, selamete, huzura, ruh dinginliğine ve esenliğe yorulur.

Kuranda Kaç Tane Secde Ayeti Vardır?

Kuranda Kaç Tane Secde Var?,Kuranda Kaç Tane Tilavet Secdesi Vardır?,Kuranda Kaç Tane Secde Ayeti Vardır?,Kuranda Gecen Secde Kaç Tane?,Secde Ayetleri Hangi Cüzde?... aradığınız tüm soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz!..

Kuranda Kaç Tane tilavet Secde Ayeti Vardir
Kuranda Kaç Tane Secde Ayeti Vardır?

Kuranı kerimde geçen secde ayetleri okunduğunda yapılan secdeye tilavet secdesidenir.

Resulullah (s.a.v) buyuruyor: Ademoğlu secde âyeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: "Yazık bana insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim benim için de ateş var '' der.

Kuranı Kerimde 14 secde ayeti geçiyor bu ayeti kerimeler şöyle;

1. 7 Araf 206

2. 13 Rad 15

3. 16 Nahl 49

4. 17 İsra 107

5. 19 Meryem 58

6. 22 Hacc 18

7. 25 Furkan 60

8. 27 Neml 25

9.
32 Secde 15

10. 38 Sad 24

11. 41 Fussilet 37

12. 53 Necm 62

13. 84 İnşikak 21

14. 96 Alak 19

Hastalanınca Okunacak Dualar Var mı?

Soru: Hocam sizin siteizde ve bir çok sitede hasta olunca okunması gereken dualar paylaşıldığını görüyorum,bu dualar doğrumu,yani gerçek mi?.. Kuranda bir insan hastalandığında şu duaları okumalı diye bir şey yazıyor mu?.
Geçenlerde hastalanınca oknacak dualardan bir sohpet sırasında arkadaşıma bahsettim "öyle şeylere inanma,onların hepsi hurafe dedi" kafam karıştı,hastalanınca okunan dualar diye bir şey var mı sorumu cevaplarsanız sevinirim,hayırlı günler... 

Hastalara Okunacak Dualar Var mi
Hastalanınca Okunacak Dualar Var mı?
Cevap: Ebu Sa’idi’l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor:

“Cibril aleyhisselam Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına geldi ve: “Ey Muhammed, hasta mısın?” diye sordu. “Evet!” cevabını alınca, Cibril aleyhisselam şu duayı okudu:
“Bismillahi erkîke, min külli dâin yü’zîke ve min şerri külli nefsin ev aynin hâdisin. Allahu yeşfike, bismillahi erkîke.”
“Seni Allah'ın adıyla, sana eza veren bütün hastalıklara karşı, bütün kötü nefis ve hasedci gözlere karşı sana okuyorum. Allah sana şifa versin, ben Allah'ın adıyla sana dua ediyorum." (Müslim, Selam 40; Tirmizi, Cenaiz 4)
- Osman İbnu Ebi'l-As radıyallahu anh anlatıyor:

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a müslüman olduğum günden beri bedenimde çekmekte olduğum bir ağrımı söyledim. Bana:

"Elini, vücudunda ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı oku!" buyurdu. Dua şu idi: Üç kere: "Bismillah" tan sonra yedi kere, "Eûzü bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru."

"Bedenimde çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum" diyecektim.

Bunu birçok kereler yaptım. Allah Teâla hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım." (Müslim, Selam 67; Muvatta, Ayn 9; Ebu Davud, Tıbb 19; Tirmizi, Tıbb 29)

- “Hasta olan yerine elini koy ve şu duayı oku ve “Bismillahi euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu min vecai haza. Allah'ın ismiyle, vücudumda duyduğum ağrının şerrinden ve sakındığım, korktuğum şu acıdan ve ağrıdan Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım." de ve bu duayı üç defa oku.” (Feyzu’l-Kadir, Hadis no: 448)

24 Ağustos 2016 Çarşamba

Real Boxing Apk v2.mod -Money \ Gold \ Viper Cheats \ Hacker Real Boxing Apk v2.mod -Money \ Gold \ Viper Cheats \ Hacker


android games download, download apk, real boxing gold cheat 2.3.2, 2.3.2 apk hack real boxing, real boxing mod apk 2.3.2, 2.3.2 apk sd data real boxing, real boxing 2.3.2 apk full, real boxing 2.3.2 hack apk, cheat apk 2.3.2 real boxing, real boxing mod apk 2.3.2, 2.3.2 mod apk download real boxing, real boxing money hack 2.3.2, 2.3.2 oBB real boxing, real boxing 2.3. 2 coin tricks, real boxing vibe hack 2.3.2, 2.3.2 vibe real boxing tricks, real boxing gold cheat, hack apk real boxing, real boxing cheat apk, apk mod real boxing, real boxing gold hack, hack real boxing, real boxing hack apk, cheat apk real boxing, real boxing tricks download, real boxing mod apk, real boxing mod apk download, real money hacker boxing, boxing real money cheat, unlimited gold cheats real boxing, real boxing unlimited money cheats

Cübbeli Ahmet Hoca Yolculuk(Sefer) Duası


Cübbeli Ahmet Hoca Sefer Duasi
Cübbeli Ahmet Hoca Yolculuk-Sefer Duasi
974. İbni Ömer radıyallahu anhumâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç kere tekbir getirir sonra da şöyle dua ederdi:
"Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz; yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz."
Ey Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takvâ, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz.
Ey Allahım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et!
Ey Allahım! Seferde yardımcı, geride çoluk çoçuğu koruyucu sensin.
Ey Allahım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. 

Râvi diyor ki, Hz. Peygamber yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve onlara şu cümleleri de eklerdi:
"Biz yolculuktan dönen, tövbe eden, kulluk yapan ve Rabbimiz’e hamd eden kişileriz."
Müslim, Hac 425. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihad 72; Tirmizî, Daavât 45-46

975. Abdullah İbni Sercis radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken, “Yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çoçuğu kötü hallerde bulmaktan Allah’a sığınır”dı.
Müslim, Hac 426. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 41; Nesâî, İsti’âze 41-42; İbni Mâce, Dua 30

976. Ali İbni Rebîa şöyle dedi:
Ali İbni Ebû Tâlib’i gördüm, binsin diye hayvanını getirdikleri zaman ayağını üzengiye koyunca ‘Bismillah’ dedi. Hayvanın üzerine yerleşip doğrulunca; ‘Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz’ dedi. Üç defa ‘el-Hamdülillah’, üç defa ‘Allahu ekber’ dedi. Sonra da ‘Ey Rabbim, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim, beni bağışla. Çünkü senden başka günahı bağışlayacak kimse yoktur’ âyetini okudu ve güldü.
Bunun üzerine,
– Ey mü’minlerin emiri! Niçin güldün? dediler. O da şu cevabı verdi:
– Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in, benim yaptığım gibi yaptığını ve benim güldüğüm gibi güldüğünü görmüş ve ‘Niçin güldün ey Allah’ın Resülü?’ diye sormuştum.
“Yüce Rabbin, benden başka günahları bağışlayacak bir kimsenin olmadığını bilerek, günahlarımı bağışla! diye dua eden kulundan hoşnut olur, ” buyurmuştu.
Ebû Dâvûd, Cihâd 74; Tirmizî, Daavât 46

Assoluto Racing MOD v1.0.20 APK - MONEY CHEATING

Assoluto Гонки MOD v1.0.20 APK - ДЕНЬГИ ОБМАН
 
Assoluto Racing MOD v1.0.20 APK - MONEY CHEATING


android games download, download apk, apk assoluto car, racing assoluto 1.0.20 gold cheat, cheat assoluto racing android 1.0.20, 1.0.20 assoluto racing car tricks, racing assoluto 1.0.20 gold hack, hack apk 1.0.20 racing assoluto , assoluto racing cheat apk 1.0.20, 1.0.20 assoluto racing cheat download, assoluto racing mode apk 1.0.20, 1.0.20 assoluto racing money hack, cheat money assoluto 1.0.20 racing, racing assoluto gold cheat, cheat gold racing assoluto apk assoluto racing android hack, assoluto racing android cheat, assoluto racing car tricks, assoluto racing hack, assoluto racing hack apk assoluto racing cheat apk assoluto racing mode apk assoluto racing money hack, assoluto racing cheat money, assoluto racing cheat money apkандроид игры скачать, загрузить APK Assoluto АПК автомобиль, гоночные Assoluto 1.0.20 золота чита, обмануть Assoluto гонки андроид 1.0.20, 1.0.20 Assoluto трюки гоночный автомобиль, гоночные Assoluto 1.0.20 золотой хак, хак 1.0.20 гоночный АПК Assoluto , Assoluto гоночном плутовки APK 1.0.20, 1.0.20 Assoluto гоночная обмануть скачать, Assoluto режим гоночных APK 1.0.20, 1.0.20 Assoluto гоночных деньги хак, обмануть деньги Assoluto 1.0.20 гонки, гонки Assoluto золота чита, обмануть золото гоночный Assoluto Assoluto гоночном хак APK Android, андроид гонки Assoluto чита, Assoluto трюки гоночных автомобилей, Assoluto гоночных хак, хак Assoluto Assoluto АПК гоночный режим гонки гонки Assoluto обманщик APK APK Assoluto гоночных деньги хак, Assoluto гонки обмануть деньги, деньги Assoluto гонки обманщик APK

 23 Ağustos 2016 Salı

Блочный АВТОМОБИЛЕЙ ОНЛАЙН- apk Full ---Blocky CARS ONLINE V4.6.3 MOD APK Full - Money hackМировой над реальным противником, рельефа местности, и более сложные сражения ждут вас. Блочный Автомобили ошибки были приняты меры в онлайн версии v4.6.3. 3D графика является качество звука хорошее. Органы управления снабжены логикой джойстика. Блочный Автомобили Интернет-магазин Play, был загружен более 156,000.


  Full Apk Money Cheat
 

Deus Ex GO v1.mod Full apk - apk cheat full

If you are tired of the standard game of the Android platform produced by the world-renowned SQUARE ENIX studio undertaken by the Andorid platform game that is a perfect new home. Your goal is to move forward in solving complex puzzles that allows the control section with the characters, to eliminate your opponents and to disrupt the plans of the evil man


 Deus Ex GO v1.mod Full apk - apk cheat full
 
Clik here download 

 Deus Ex GO v1.mod Full apk - apk cheat full Sd Data 100 mb
Click Here 

En Beğenilen Cuma Mesajları

En Güzel Cuma Mesajlari,Anlamli Cuma Mesajlari,Guzel Cuma Mesajlari,Sevgiliye Cuma Mesajlari,Komik Cuma Mesajlari,Cuma Günü Mesajlari,Cuma Mesajlari Sözler...

En Beğenilen Cuma Mesajlari
En Beğenilen Cuma Mesajlari
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

- Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar

- Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

- Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.


- Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

- Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

- Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

- Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla'ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

- Ayakları şişerdi, o öpülesi ayakları. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten değil, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için değil, fakirliği seçtiğinden. Gece gündüz ağlardı, o ağlayınca meleklerin gözleri dolardı ama bizim gibi pembe diziler yüzünden değil, Mevlaya olan aşkından. Ne kadar farklıyız değil mi Allah rasülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı cumalar.


- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

- Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullarına affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualarımızı hayırlıysa kabul eyle. Amin! Hayıurlı Cumalar.

'Size açık bir nur (Kur'an) indirdik. Müminlere yol gösterici ve mujdecidir. Ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar. ' (nisa-174, Neml-21, Sad-29) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar. Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: – Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir.”

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Paygamberimiz Muhammed'imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cumamız mübarek olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem. ' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar. Birgün dünyaya ait bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir RABBİM var de... Hayırlı Cumalar...

CUMA GÜNÜ HADİSLERDEN DERLENEN MESAJLAR:

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz)


Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)


Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi)


Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)


Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi)


Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)


Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)


Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym)


Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi)


Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. (Dare Kutni)

22 Ağustos 2016 Pazartesi

Namazda Dua ve Sure Okurken Arada Nefes Almak Caiz mi?

Namaz kılarken sure ve duaları okurken ayetlerin arasında nefes almak şart değildir.Özellikle kısa eyetlerde durulmadan peşi peşine okunabilir. Kur'an-ı Kerim'de durulması ve geçilmesi gereken yerlerde işaretler konulmuştur.
Ayet ortalarında bu işaretlerin olmadığı yerlerde zaten durulmaz. Eğer nefesimiz daralır da durmak icab ederse, üzerinde durulan kelimeden veya evvelinden başlayarak okumağa devam edilir.

Kur’an-ı Kerim’de durmanın vacip (farz) veya haram olduğu bir yer yoktur.Bununla beraber durulmaması gereken yerlerde kasten duran bir kimse, mânâ bozulacağından âsî ve günahkâr olur ki, bunu da hiçbir mü’minin yapacağı tasavvur olunamaz.

Yalnız başına kılınan namazlarda kişi dilediği kadar uzun süre okuyabilir. Bu namazın faziletini arttırır. Ancak cemaatle kılınan namazlarda imamın namazı uzun tutmaması gerekir.

Kur’an-ı Kerim’i okurken rastladığınız secavend denilen remz (işaret) harfleri ve ne mânâda kullanıldıklarına bakarak faydalanabilirsiniz:
Namazda Dua ve Sure Okurken Arada Nefes Almak Caiz mi
Namazda Dua ve Sure Okurken Arada Nefes Almak Caiz mi?

“Cim”: Durmanın caiz olduğuna işaret eder ki böyle yerlerde durmak da geçmek de câizdir. Fakat durmak, daha evlâ(iyi)dır.

“Tı” : Durmanın mutlak olduğuna işaret eder ki -lâzım ve câiz gibi- bir kayıt ile sınırlandırılmamış demektir. Böyle yerlerde, üzeride durulan kelimenin sonrasından okumağa başlanırsa, mânâ güzel olur.

“Mim”: Durmanın lâzım olduğuna işâret eder ki, geçilirse mânâ bozulur demektir.

“Ze” : Mücevvez alâmetidir ki geçmek evlâ (iyidir) demektir.

“Sâd”: Murahhas alâmetidir ki, nefes daralırsa durulabilir demektir.

“Gâf”: “Gad gile” alâmetidir ki, bazı kurrâ (kıraat alimleri) durmakla beraber, geçmek evlâ demişler.

“Gif”(Gaf ile Fe’nin bitişik yazılışı): Dur mânâsınadır ki durmak evlâdır demektir.

“Kâf”: Kezâlik’ten ibarettir ki kendisinden evvel geçen rumuzun hükmüne işârettir (Yani kendiden önceki secavendde ne yapıldı ise bunda da aynısı tekrar edilir).

“Lâmelif”: Durmamağa işarettir. Fakat nefes daralırsa durulur. Sonra o kelime veya gerisinden tekrar edilerek geçilir. Ayet sonlarındaki “Lamelif” işareti ise, mânânın tamam olmadığına işaret olup durmağa mani değildir. Aynı zamanda, ayet başına da işaret ettiğinden, böyle yerlerde durulması sünnettir, (üzerinde durulan kelimenin) tekrar edilmesine gerek yoktur.

“Ayn”: Bazı ayet sonlarında olup rukü’a işaret eder ki hatm ile teravih namazı kılanlar, buralara gelince rukü’a varırlar.

Bazı yerlerde de (.:_____:.) gibi peşi peşine üç noktalı işaretler vardır ki, bunlaravakf-ı muâneka ve vakf-ı murâkabe denir. Bunların her ikisinde değil de yalnız birisinde durmak lâzımdır. Çünkü her ikisinde de durulursa mânâ tamam olmaz.

15 Ağustos 2016 Pazartesi

Craft Royal Clash of Pixels V2.15 MOD APK-Craft Royale Clash of Pixels v2-15 Apk-ДЕНЬГИ ОБМАННЫМ

CRAFT ROYALE CLASH OF PİXELS V2.15 MOD APK-Craft Royale Clash of Pixels v2-15 Apk-ДЕНЬГИ ОБМАННЫМ

Мои учителя, которые любят свою стратегию защиты и стиль, безусловно, отличная игра, я думаю, вы должны попробовать. Изображение, очень похожи на Clash Royale с именем и стилем геймплея. Craft Royale Столкновение финансовых проблем в пикселях и из-за общей сложности MOD APK, что неограниченные деньги трюк, неограниченное количество алмазов я хотел бы быть мошенническими может открыть сундуки, как вы хотите так, вы можете иметь характер бойца, вы хотите ... Craft Royale мультиплеер так во всем мире, потому что это игра, мультиплеер реальные противники ждут вас. Ошибка редактирования Craft в Битве пикселей Royale v2.15 сборки. 3D графика является качество звука хорошее. Элементы управления могут быть обеспечены одним пальцем. Craft Royale Clash пикселей Play Store, было загружено более 36000.My teachers who love their defense strategy and style is definitely a great game I think you should try. Image, look very much like Clash Royale with the name and style of gameplay. Craft Royale Clash of the financial problems in Pixels and due to the general difficulty MOD APK that unlimited money trick, unlimited diamonds I would like to be fraudulent can open chests as you wish so, you may have the character fighter you want ... Craft Royale multiplayer so all over the world because it is a game multiplayer real opponents await you over. Craft editing error in the Clash of Pixels Royale v2.15 build. 3D graphics is the sound quality is good. Controls can be provided with one finger. Craft Royale Clash of Pixels Play Store has been downloaded more than 36,000.
free download hereCraft Royal  Clash of Pixels  Click Here apk full
14 Ağustos 2016 Pazar

Peygamber Efendimizin Bütün Sünnetleri

Sizden Gelen Sorular : Peygamber Efendimizin (SAV) Sünnetleri,Peygamber Efendimizin Bütün Sünnetleri Nelerdir?,Efendimizin Bilinmeyen Sünnetleri,Peygamber Efendimiz SAV Sünnetleri,Peygamberimizin Bütün Sünnetleri,Peygamberimizin Sünnetleri Nelerdir?,Peygamberimizin Unutulan Sünnetleri,Peygamber Efendimizin Sünnetleri Diyanet...
Peygamber Efendimizin Bütün Sünnetleri
Peygamber Efendimizin Bütün Sünnetleri
 • Pazarlık yapmak
 • Artık bırakmamak
 • Misafire ilgi göstermek
 • Birbirini sevmek
 • Çocukların başını okşamak
 • Sevdiğini söylemek
 • Yastıksız yatmamak
 • Sohbet etmek
 • Affetmek
 • Sessiz ağlamak
 • Yerde yemek yemek
 • Ekmeği elle koparmak
 • Kıyafeti katlamak
 • Koşmamak
 • Koku sürmek
 • Çalışmak
 • Teşekkür etmek
 • Yemeklerin ağzını kapatmak
 • Yünlü güzel elbiseler giymek
 • Saç uzatmak
 • Saç kısaltmak
 • Saç örmek
 • Çatlak bardaktan su içmemek
 • Heybetli görünmek
 • Perşembe günü tırnak kesmek
 • Beyaz yeşil giyinmek
 • Kabak yemek
 • Ölümü hatırlamak
 • Yeri gelince konuşmak
 • Süt içmek
 • Yoldaki engeli kaldırmak
 • Doymadan kalkmak
 • Düzenli olmak
 • Ezanı dinlemek
 • Yemeği yavaş yemek
 • Hasta iken hamdetmek
 • Mideyi 1/3 su. 1/3 yemek. 1/3 hava ile doldurmak
 • Sıcak yemeği üflemeden yemek
 • Paylaşırken çok olanı diğerine vermek
 • Kötülüğe iyilik ile mukabele etmek
 • Yolda yürürken konuşmamak,
 • Ezan okunurken hiçbirşey yapmadan oturmak,ve tekrar etmek
 • Her işe besmele ile başlamak,
 • Cuma günü tırnak kesmek,
 • Her cuma sadaka vermek,
 • Suyu üç yudumda içmek,
 • Bir şey yerken üç parmakla yemek,
 • Orucu su veya hurma ile açmak,
 • Yatarken sağ tarafa yatmak,
 • Misafirliğe giderken tatlı götürmek,
 • Her şeyi giyerken sağdan giymek, çıkarırken soldan çıkarmak,
 • Kırk gün hiç ara atlatmadan aç karnına siyah kuru üzüm yemek,
 • Evden her çıkarken taze abdest almak,
 • Tuvalete ve banyoya sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmak,
 • Cami ve medreselere sağ ayakla girip, sol ayakla çıkmak,
 • Yolda ayağa takılan herşeyi kenara koymak,
 • Banyo ve tuvalete tükürmemek,
 • Tuvaletten çıkınca elleri yıkamak,
 • Hasta ve yaşlıları ziyaret etmek,
 • Meyvenin çekirdeğini sol elle çıkarmak,
 • Yüzme öğrenmek ve ok atmayı bilmek,
 • İnsanları yüzüne karşı övmemek,
 • Yemek yerken başkalarının yediğine bakmamak,
 • Yemek yerken kendi önünden yemek,
 • Sabah kalkınca üç kere burnunu sümkürmek,
 • Cuma günleri beyaz elbise giymek,
 • Ayakkabıları düzüne çevirip giymek,
 • Sofraya oturmadan elleri yıkamak,
 • Sofrada yeşillik ve sirke bulundurmak,
 • Yemek tabağının dibini sıyırmak,
 • Sofra kırıntısını sağ elin işaret parmağı ile yemek,
 • Sofraya iyice acıkmadan oturup, doymadan kalkmak,
 • Toplulukta gizli konuşmamak,
 • Mezar başlarını okumamak,
 • Misafire hoşaf suyu ikram etmek,
 • Kurban bayramında, kurbanın kemiklerini kırmadan toprağa gömmek,
 • Arabaya binice”3 kere elhamdülillah, 3 kere allahu ekber, 1 kerede la ilahe illallah”demek,
 • Yemekten sonra tatlı yemek,
 • Lapıya gelen çocuğa bir şey vermek,
 • Hergün 100 tane estağfirullah demek,
 • Öğle uykusu uyumak,
 • Gülsuyu kullanmak,
 • Sofraya büyüklerden önce oturmamak,
 • Kendi önünden yemek, aç gözlülük yapmamak,
 • Güler yüzlü olmak, kusurları af ile karşılamak,
 • Sıla-i rahîm yapmak (akraba ziyareti),
 • İlk verilen sözün tutulmak,
 • Konuşurken gözbebeğinin içine bakarak konuşmak,
 • İyiliği en çok emretmek, kötülüğü nahyedmek
 • Selâm vermek ve yemeği iki öğün yemek,
 • Tane tane konuşmak, anlaşılmayan şeyi 3 kere anlatmak,
 • Her gece göze sürme çekmek,
 • Misvak kullanmak,
 • Kötülük yapana iyi muamele etmek,
 • Gusülden sonra iki rekat namaz kılmak,
 • Tuvalete girerken çıkarken dua etmek,
 • Cuma gününde et yemek,
 • Tesbihat okumak
 • Saç taramak
 • Sağ elini kaldırıp oturmak
 • Dizleri üzerine oturmak
 • Otururken bağdaş kurmak
 • Yatarken Felak Nas okumak
 • Dizleri karnına doğru çekip yatmak
 • Sol eli dizleri üzerine koyup yatmak
 • Sağ eli yanağının altına koymak
 • Kıbleye yönelip yatmak
 • Sağ elle alıp sağ elle vermek
 • Misafir ağırlamak
 • Misafire ilgi göstermek
 • Misafiri uğurlamak
 • Misafiri tekrar davet etmek
 • Davete icabet etmek
 • Birbirine sabretmek
 • Birbirinin kusurunu örtmek
 • Sohbet etmek
 • Arkadaş ziyaretinde bulunmak
 • Çalışmak
 • Hal hatır sormak
 • Sadaka vermek
 • Dişleri fırçalamak ve beş vakit misvaklamak
 • Kapıyı üç kere çalmak Kim o denildiğinde ismini söylemek
 • Kapı açıldığında yan durmak
 • Aynaya bakınca dua etmek
 • Kapıdan sağdan girene yol vermek
 • Birbirini uyarmak
 • Kur’an-ı Kerim ve tefsir okumak
 • Ayakkabı giymeden önce silkelemek
 • Tuvaletten sonra üç kere elleri yıkamak
 • Tuvaletin kabını su dolu bırakmak
 • Tuvalette ve banyoda konuşmamak
 • Birbirine güzel koku ikram etmek
 • Elleri ve yüzü kurulamamak
 • Elleri ve yüzü yemekten önce kurulamak
 • Abdest alırken yüzüğü çevirmek
 • Malayani (boş) konuşmamak ve dinlememek
 • Secdeyi sünnet üzere katlamak
 • Dua ederken elleri yere kapatmak
 • Gusül abdesti sonra ayakları soğuk su ile yıkamak
 • Temiz giyinmek
 • Sabah uyanınca el yıkamak
 • Yemekte güzel konuşmak
 • Birbirine iltifat etmek
 • Birbirine süt ikram etmek
 • Birbirine yastık ikram etmek
 • İstişare yapmak
 • Yardımlaşmak
 • Sürmek ile dışarı çıkmamak
 • Gıybet etmemek
 • Gıybet edince uyarmak
 • İhlaslı olmak
 • Gelen misafire yer vermek
 • Ayaktakine yer vermek
 • İsraf etmemek Işıkları söndürmek
 • Kapıyı örtmek
 • Ahireti çok düşünmek
 • Hz. Usame’yi sevmek
 • İlim öğretmek
 • Kaşları düzeltmek
 • Yumurtayı yıkamak
 • Sebze ve eti yıkamak
 • Akşam bulaşık bırakmamak
 • Vakıa Suresini okumak
 • Yerde yemek yemek
 • Ekmeği elle koparmak
 • Kıyafeti katlamak
 • Sahur yapmak
 • Koşmamak
 • Yemeğe besmele ile başlamak
 • Oturarak su içmek ve besmele çekmek
 • Su içerken kıbleye yönelmek
 • Suyu üç yudumda içmek
 • Koku sürmek
 • İğne iplik taşımak
 • Silah taşımak
 • Saçını ortadan ikiye ayırmak
 • Etli yemek yedikten sonra Kur’an-ı Kerim okumak
 • Çatlak bardaktan su içmemek
 • Paylaşırken çok olanı diğerine vermek
 • Çorbaya sinek düştüğünde iki kanadı batırmak
 • Yürürken hızlı ve yere bakarak yürümek
 • Heybetli görünmek
 • Hoşlanmayınca yüzünü ekşitip sonra sebebini söylemek
 • Cuma günü gusül abdesti almak
 • Kötülüğe iyilikle mukabele etmek
 • Yavaş ve tane konuşmak
 • Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak
 • Musibetle karşılaşınca Allah’ı anmak
 • İnsanlara önce müjdeleyip sonra korkutmak
 • Akşam namazında Kafirun ve İhlas okumak
 • Abdest alırken göz pınarlarını meshetmek
 • Beyaz ve yeşil giyinmek
 • Teheccüd kılmak
 • Tebessüm etmek
 • Eşikte oturmamak
 • Teşekkür etmek
 • Yemek ısıtmak ve sıcak yemek yememek
 • Tesbih çekmek Dua etmek
 • Üç kez sarılmak
 • Selavatlaşmak
 • Allah CC anılan meclislerde adaba uygun bulunmak
 • Dua ederken elleri yüzüne kapatmak
 • Dua ederken elleri havaya kaldırmak
 • Birbirine Allah CC rızasını hatırlatmak
 • Sinirlenince ayakta iken oturmak, otururken yatmak, geçmiyorsa abdest almak, yine olmuyorsa namaz kılmak
 • Kur’an ahlakı üzere yaşamak
 • İnsanlara güzel ahlakla muamele etmek
 • Allah CC korkusu ile ağlamak
 • Allah CC hakkında hüsnü zan etmek
 • Kahvaltıda yedi zeytin yemek
 • Teravih kılmak
 • Namazın sünnetlerini kılmak
 • Yemeğe abdestli oturmak
 • Yeri gelince konuşmak
 • İrşad yapmak Yeri gelince konuşmak
 • Doymadan kalkmak Mideyi 1/3 su, 1/3 yemek, 1/3 hava ile doldurmak
 • Yemekten önce su içmek, ortasında ve sonunda içmemek
 • Düzenli olmak
 • Cevşen okumak
 • Güzel düşünmek ve güzel söz söylemek
 • Yemeği yavaş yavaş yemek
 • Fatiha’dan sonra amin demek
 • Abdeste besmele ile başlamak
 • Abdest üstüne abdest almak
 • Birbiri hakkında hüsnü zan etmek
 • İnsanlar arasında üst değişmemek
 • Kalem defteri yanından ayırmamak
 • Ayak üstüne ayak atmamak
 • Hayırlı olan işlerde acele etmek
 • Açıkta bulunan çalkalayıp içmek
 • Orucu tuz, zeytin ve hurma ile açmak
 • Yemekten önce elleri yıkamak
 • Yemekten sonra ve su içtikten sonra elhamdülillah demek
 • Yemeğin ortasında dua etmek
 • Tuvalete girerken ve çıkarken dua etmek
 • Sağ elle almak vermek
 • Ayna, tarak ve çakmak taşımak
 • Yoldan geçene selam vermek ve selam almak
 • Sıcak yemeği üflemeden yemek
 • Yemeklerin ağzını kapatmak
 • Yünlü güzel elbise giymek
 • Tabaktaki yemeği sünnetlemek
 • Kabak yemek
 • Çatalla yemek
 • İki öğün yemek
 • Sürme çekmek
 • Eve girerken tesbih çekmek
 • Yemeğe tuzla başlamak
 • Etli yemek
 • Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak
 • Çok uzun giymemek
 • Kibirlenmemek, hediyeleşmek
 • Süt içmek
 • Yere düşeni üfleyerek yemek
 • Kerahatle uyumak
 • Yoldaki engeli kaldırmak Hapşurunca "Elhamdülillah" demek hapşurana "Yerhamukullah" karşılığında  "Yehdina ve yehkumullah" demek
 • Hasta iken hamd etmek
 • Latife yapmak ve kahkaha ile gülmemek
 • Alçak gönüllü olmak
 • Namazı vaktinde kılmak
 • Boş eve selam vermek
İlgili Aramalar:Peygamber efendimizin sav sünnetleri,peygamber efendimizin bütün sünnetleri,efendimizin bilinmeyen sünnetleri,Hz.Muhammed,sünnetleri,peygamber efendimiz,sünnetler