23 Ocak 2016 Cumartesi

Charles Babbage Kimdir ?, Charles Babbage Hayatı

Charles Babbage (1791 - 1871)
Charles Babbage, İngiliz matematikçi, analitik filozof, makine mühendisi ve programlanabilir bilgisayar fikrini ortaya atan (proto)-bilgisayar bilimcisi mucit.
Çalışmalarının bir kısmı Londra Bilim Müzesi'nde sergilenmektedir. Mekanik olarak çalışabildiği sonradan kanıtlanmış bir hesap makinesi geliştirmiştir. Yaptığı hesap makinesini günümüz bilgisayarlarının geliştirilmesinde en önemli katkılarda bulunduğu kabul edilir.
1991 Yılında, Babbage'ın özgün çalışmalarına sadık kalarak onun Fark makinesi diye adlandırdığı cihaz tamamlanmış ve mükemmel bir şekilde çalıştığı görülmüştür.
Babbage'ın zamanında, matematiksel tablolar çok yüksek oranda işlem hataları içeriyorlardı. Cambridge'te iken insanlar tarafından hesaplanarak hazırlanan bu tabloların ne kadar hatalı yapıldığını görerek, kendini insandan kaynaklı hatalara engel olabileceği bir hesap makinesinin tasarımına adamıştır. 1822 yılında, polinom işlevlerin (fonksiyonların) değerlerinin hesaplanmasını olanaklı kılacak, Fark makinesi adını verdiği aygıtın yapımına başlamıştır.
Hesap Makinası 
Babbage Charles 1830'ların ortalarında çözümleyici makine diye adlandırılan ve çağdaş sayısal (dijital) bilgisayarın öncüsü olan aygıtın tasarımını gerçekleştirdi. Bu aygıtta delikli kartlardan gelen komutlar uyarınca herhangi bir aritmetik işlemin yapılabilmesi öngörülüyordu. Ayrıca sayıların saklanabileceği bir bellek birimi, işlemlerin art arda ve sırasıyla yapılmasını sağlayacak ardışık kontrol ve bugünkü bilgisayarın daha birçok temel öğesi makinede yer alacaktı. Ama çözümleyici makine hiçbir zaman tamamlanamadı. Babbage'ın tasarımı 1937'de not defteri bulununcaya değin unutuldu.

Fark Makinası 

Fark makinesi, bir değerler serisini otomatik olarak hesaplayabilmeyi öngörüyordu. Sonlu farklar yönteminden yararlanarak, çarpma ve bölme işlemlerinden yararlanmaksızın hesaplama yapmak mümkündü.Fark makinesi, projenin ilk haliyle, 2.5 mt yüksekliğinde, 15 ton ağırlığında olacak ve 25,000 parçadan oluşacaktı. Projesine mali kaynak bulabilmesine rağmen tamamlayamamıştır. Daha sonra Fark makinesinin geliştirilmiş bir modelini tasarlamasına rağmen bunun yapımına hiç başlayamamıştır. 19. Yüzyılın olanak tanıdığı ölçüsel toleranslarla 1989-1991 yılları arasında tamamlanan bu makine, Londra Bilim Müzesi'nde çalıştırıldığı zaman ortalama bir elektronik hesap makinesinden çok daha öteye giderek 31 basamağa kadar doğru hesap yapabildiği görülmüştür.

Yazıcı

Babbage geliştirdiği ikinci Fark makinesi ile birlikte çalışabilecek, değişken sütun ve satır özelliklerine sahip, çıktı formatı programlanabilmesi gibi şaşırtıcıdır.


Fark makinesinin tasarımından sonra Babbage, bundan çok daha karmaşık olan Analitik makine'nin tasarımına başlamıştır. Öldüğü 1871 yılına kadar bu makinenin üzerinde çalışmıştır. İki makine arasındaki önemli farklardan birisi, Analitik makinenin, o zamana kadar henüz duyulmamış bir şey olan delikli kartları (punch card) kullanabilmesidir. Kullanıcıların programları önceden yapabilmesinin bir ihtiyaç olduğunu ve programları makineye iletebilmek için de uygun ortamın delikli kartlar olduğu düşüncesine varmıştır. Babbage, makineyi birden fazla işlevi ardışık olarak yapabilecek şekilde tasarlanmaya çalışmıştır.Bu bilgiler wikipedia.org sitesinden alınmış olup tarafımızca düzeltilip yazılmıştır.

Paranın İcadı, İlk Parayı Kim Buldu ?

İlk paranın temsili fotoğrafı
Para, tarihte ilk olarak Lidya’lılar tarafından icat edilmiş ve kullanılmıştır. İnsanlık tarihinde en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu paralar, Lidya’nın başkenti olan Sardes’in ortasından akan Paktalos nehrinin alüvyonlarında bulunan altın ve gümüş karışımı olan elektron madeninden basılmıştır. Bu paraların üzerinde, Lidya krallığının sembolü olan aslan başı figürü bulunmaktaydı.
İlk basılan Lidya paraları, muhtemelen Kral Alyattes döneminde basıldı. Para basımının daha iyi ve kaliteli duruma gelmesi, elektron madeni yerine altın ve gümüşten basılmaya başlanmasıyla Kral Kroisos yani Karun zamanında gerçekleşmiştir.
Para, mal ya da hizmetlerin değişim aracı olarak kullanılmaktadır. Ekonomilerde madeni para ve banknotun yanı sıra, vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da parayı oluşturan unsurlar olarak sayılabilir. Paranın değişim aracı olmasının yanında, değer ölçme ve saklama fonksiyonları da vardır. Günümüzde para, değer karşılığının ölçülme şeklidir. Gündelik hayatımızda, değişim yani takas aracı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle tüm ekonomilerin değerlemelerinde kullandığı ortak bir unsurdur.
Lidyalılar, o dönemlerde batıdaki medeniyetlerle çok sıkı ve yakın ticari ilişkiler içerisindeydi. Yunanlılarla da ticari ilişkiler yürüten Lidya’lılar, aynı zamanda Yunanlılarla dinsel birlikteliğe de sahiptiler. Paranın kullanılmaya başlamasıyla, ticari ilişkiler daha da gelişmiş ve kolay yapılır hale gelmiştir. Basılan sikkelerin gümüş madeninden yapılma mecburiyeti olan Yunanistan’da, madeni olan sikkelerin kullanımı hızla artmaya başlamıştır. Bu paralar gümüşle değerlendiğinden, ağırlıkları da polis şehri damgası ile güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Büyük İskender’in Atina’yı işgal etmesi ve ele geçirmesiyle yeni bir para tedavüle girmiş, kullanılmaya başlamıştır. M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren paralı ekonomiden bahsedilebilir. Atina’daki demokratik yapı ve ticari piyasa, tüm Akdenizde Atina’nın parayla ilgili merkeziyetini sağlamıştır.

22 Ocak 2016 Cuma

Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir ?, Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı, Recaizade Mahmut Ekrem Edebi Kişiliği

Recaizade Mahmut Ekrem
(1847 - 1917)
Takvimhane Nazırı Recai Efendi'nin oğlu, Ercüment Ekrem Talu'nun babasıdır. Babasından Süryanice ve Farsça öğrendi. 1858'de ilköğretimini tamamladı, özel öğrenim görerek yetişti. Mekteb-i İrfan'ı bitirdikten sonra (1858) girdiği Harbiye İdadisi'ndeki öğrenimini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi'nde memurluğa başladı (1862). Tanzimat ve Nafia dairelerinde başmuavinlik (1874), Şura-yı Devlet (danıştay) üyeliği (1877), Mekteb-i Mülkiye ve Galatasaray Sultanisi'nde öğretmenlik (1880-88), birkaç ay Evkaf ve Maarif Nazırlığı (1908), Meclis-i Âyân üyeliği (1908-14) yaptı.

Resmi görevle Trablusgarp'a gönderildi. 1908'de 2. Meşrutiyet'ten sonra kurulan Kamil Paşa kabinesinde Maarif Nazırı oldu. Namık Kemal'le tanışmasının ardından Encümen-i Şuara'ya katıldı. İlk yazıları Namık Kemal yönetimindeki Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlandı. 1870'lerden sonra kendisini tümüyle yazılarına verdi. Batı edebiyatından çeviriler yaptı. 1870'te ilk oyunu Afife Anjelik, 1871'de ilk şiir kitabı Nağme-i Seher yayınlandı. Yaşamını yitirdiğinde Meclis-i Âyan üyesiydi.

Ölümü nedeniyle okullar tatil edilmiş ve büyük bir cenaze töreni düzenlenmiştir. Mezarı, oğlu Nejad'ın kabri yanında, Küçüksu'dadır.

Edebi Hayatı;

Namık Kemal'le tanışmasının ardından edebiyat çevresine girmiş ve onun Fransa'ya gitmesi üzerine, 1867'de Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimine geçmiştir. Recaizade, üç oğlunun, özellikle de çok sevdiği Nejad'ın ölümünden duyduğu acıyı dile getirdiği şiirleriyle daha çok karamsar duygular işledi. Eski edebiyatı savunan Muallim Naci ve çevresiyle girdiği edebiyat tartışmalarıyla Edebiyat-ı Cedide akımının doğmasına zemin hazırladı. Başta Tevfik Fikret olmak üzere döneminin genç şair ve edebiyatçılarını çevresinde topladı. Tanzimat ve Batı düşüncesinin yeni kuşağa benimsetilmesinde önemli rol oynadı.


Kendisinin yetkin tiyatro oyunu olarak bilinen Çok Bilen Çok Yanılır, ölümünden sonra yayımlandı. Sanatta güzellik ilkesine bağlı kaldı. "Sanat sanat içindir" anlayışını savundu. Doğaya dönük, insanı doğa içinde ele alan şiirler yazdı. Aşk ve ölüm temalarını işledi. Eski-yeni edebiyat tartışmalarının merkezinde yer aldı. Tek romanı, Türk edebiyatında realizmin ilk örneklerinden sayılan Araba Sevdası adlı eseridir. Yazar bu eserde ailesinin parasını zevk ve eğlencesine harcayanları eleştirdi. Bu eseri yazdığı dönemde ailesini karşısına almış ve baba mirasından olacağını bile bile eserini yazmaya devam etmiştir.

Manzumeleri

Nağme-i Seher (1871)
Yadigâr-ı Şebâb (1873)
Zemzeme (3 cilt, 1883-1885)
Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888)
Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893)
Talim-i Edebiyat (1897)
Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910)
Nefrin (1914)

Roman

Araba Sevdası (1896 ilk realist roman)
Öykü[değiştir | kaynağı değiştir]
Saime (1888)
Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1890)
Şemsa (1895)

Tiyatro

Afife Anjelik (1870)
Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)
Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)
Görev Çağrısı (1914)
Çok Bilen Çok Yanılır (1916)

Muhsin Bey (1915)

Şiiri 

Zemzeme

Bilgiler wikipedia.org sitesinden alınıp tarafımızca düzenlenip yazılmıştır.

Nazım Hikmet Hayatı, Nazım Hikmet Kimdir ?, Nazım Hikmet Edebi Kişiliği


Nazım Hikmet (1902 - 1963)
20 Kasım 1921 yılında Selanik’te, hayata gözlerini açan ünlü şairimizdir. 15 Ocak 1902 tarihinde ailesi tarafından nüfusa kaydettirilmiş ve doğum tarihi 1902 olarak resmi kayıtlara işlenmiştir. Feryad-ı Vatan Nazım Hikmet’in ilk şiiridir, 1913 senesinde yazılan bu şiir Nazım Hikmet için ayrı bir önem arz etmektedir.
Aynı yıl içerisinde Galatasaray Sultanisinde ortaokul öğrenimine başlamıştır. Heybeliada Bahriye Mektebi’ne geçişi ise 1917 yılında gerçekleşmiştir. Kurtuluş Savaşı sebebiyle Anadolu’ya geçer fakat Nazım Hikmet, sağlık sorunları nedeniyle Bahriye’den ayrılmak durumunda kalır. Belli bir süre sonra öğretmenlik gibi kutsal bir görev için Bolu’ya atanır Nazım Hikmet, daha sonra Moskova’ya giderek Siyasal ve İktisadi Bilimler eğitimi almaya başlar… 1921 yıllarında devrim ve ilk siyasi tecrübeleri ile birlikte hayatın içine girmeye başlar. Memleketinden uzak kalamayan Nazım Hikmet ülkesine dönerek Aydınlık Dergisinde yazmaya başlar fakat yazdıkları için 15 yıl hapis istemi nedeniyle Sovyetler Birliği’ne gider.1928 yılında yararlandığı af kanunu ile ülkesine dönmek için can atmaktadır ve bir an önce harekete geçer ve geldiği gibi Resimli Ay isimli dergide yazmaya başlar. Burada da işler yolunda gitmeyecekti ve 1938 yılında tekrar hapis cezasına çarptırılır. 12 sene tutukluluk hayatından sonra askere alınma ve öldürülme korkusu onu yeniden dışarılara yönlendirmiştir. 1950 senesinde tekrar Sovyetler Birliği’ne gitmem kararı alan Nazım Hikmet Ran, 25 Temmuz 1951 senesinde Türkiye vatandaşlığından çıkartılmıştır. Bunun üzerine büyük dedesinin toprakları olan Polonya’ya gider ve Borzecki soyadını alır. Nazım Hikmet bu çileli hayattan sonra 3 Haziran 1963 yılında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştur. 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kendisinden alınan Türk Vatandaşlığı yeniden Nazım Hikmet’e verilmiştir.
Üslubu ve Başarıları:
Nazım Hikmet ilk şiirlerine hece ölçüsü ile başlamıştır fakat diğer hececilere nazaran yazdıkları ve ortaya koydukları çok daha farklı bir yapıya sahiptir. Şiir konusunda kendini geliştirdikçe, şiir için farklı yönler ve duygular aramaya başlamıştır… Sovyetler Birliğinde yaşadığı ilk yıllar ortaya koyduğu eserler diğer şairlere göre daha farklı ve dikkat çekiciydi. Kendini sürekli olarak geliştiren bir sanatçıydı Nazım Hikmet buna bağlı olarak zamanla hece ölçüsünden vazgeçerek serbest ölçüde eserler sunmaya başladı. Şiirlerinden Sovyet etkisini görmeniz mümkündür. Volkan Konak, Fuat Saka, Zülfü Livaneli gibi daha birçok ünlü isim Nazım Hikmet’in şiirlerini bestelemiş ve dinleyicilerine sunmuştur. Yalnızca Türk sanatçılar değil Yunanistan’ın ünlü bestecilerinden Manos da Nazım Hikmet’in şiirlerini bestelemiştir.
ŞİİR:
 • 835 Satır (1929)
 • Jokond ile Sİ-YA-U (1929)
 • Varan 3 (1930)
 • 1+1=1 (1930)
 • Sesini Kaybeden Şehir (1931)
 • Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932)
 • Gece Gelen Telgraf (1932)
 • Portreler (1935)
 • Taranta-Babu'ya Mektuplar (1935)
 • Simavne Kadısı Oğlu şeyh Bedreddin Destanı (1936)
OYUN:
 • Kafatası (1932)
 • Bir Ölü Evi (1932)
 • Unutulan Adam (1935)
DİĞER:
 • Şeyh Bedreddin Destanına Zeyl, Millî Gurur (1936)
 • İt Ürür Kervan Yürür (Orhan Selim adıyla fıkralar, 1936)
 • Alman Faşizmi ve Irkçılığı (inceleme, 1936)
 • Sovyet Demokrasisi (inceleme, 1936)

Nazım Hikmet - Memleketimi Seviyorum ŞiiriMemleketimi seviyorum: 

Çınarlarında kolan vurdum, hapisanelerinde yattım. 
Hiçbir sey gidermez iç sıkıntımı 
Memleketimin şarkıları ve tütünü gibi. 
Memleketim: 
Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya, 
Kurşun kubbeler ve fabrika bacaları 
Benim o kendi kendimden bile gizleyerek 
Sarkık bıyıkları altından gülen halkımın eseridir. 
Memleketim: 
Memleketim ne kadar geniş 
Dolaşmakla bitmez tükenmez gibi geliyor insana. 
Edirne, İzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum. 
Erzurum yaylasını yalnız türkülerinden tanıyorum 
Ve güneye 
Pamuk işleyenlere gitmek için 
Toroslardan bir kere olsun geçemedim diye utanıyorum. 
Memleketim: 
Develer, tren, Ford arabaları ve hasta eşekler, 
Kavak , söğüt ve kırmızı toprak. 
Memleketim: 
Çam ormanlarını, en tatlı suları ve dağ başı göllerini seven 
alabalık 
Ve onun yarım kiloluğu 
Pulsuz gümüş derisinde kızıltılarla 
Bolu'nun Abant gölünde yüzer. 
Memleketim: 
Ankara ovasında keçiler: 
Kumral, ipekli, uzun kürklerin parıldaması. 
Yağlı, ağır fındığı Giresun'un 
Al yanakları mis gibi kokan Amasya Elması, 
Zeytin, incir, kavun ve renk renk salkım salkım üzümler 
Ve sonra kara saban 
Ve sonra kara sığır: 
Ve sonra ileri, güzel, iyi 
Her şeyi 
Hayran bir çocuk sevinci ile kabule hazır 
Çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım 
Yarı aç, yarı tok 
Yarı esir... 

15 Ocak 2016 Cuma

Clash of Clans Unlimited GemsThe hack can trick the amusement server into supposing you have purchased them assets you enter to be included. In the event that you are perusing this message this implies regardless it works! So hustle and visit the website underneath to utilize our online conflict of families hack!

We redesign this day by day to ensure you get the assets you are guaranteed! In the event that you are looking to the best approach to get a huge amount of Gems, Elixir and Gold without spending your cash, then this Clash of Clans Hack site is for you. Click keep on beginning our online conflict of factions hack! For french variant go to Clash of Clasn Triche – Gemmes Gratuites illimit.


Hack Features: Hile Özellikleri

Include Unlimited Gems

Include Unlimited Elixir

Include Unlimited Gold

No Jail Break Require For IOS Devices

No Root Require For Android Devices

No Download required

Inspire prepared to manufacture the most intense tribe on the planet and protect foe domains with extraordinary force. The Clash of Clans hack is right here to offer you some assistance with acquiring boundless gold, boundless jewels and boundless mixture so you would never come up short on assets again. The working hacking program has been fastidiously created and coded by a profoundly dedicated gathering who have contributed such a large number of hours of diligent work into it. It works in a flash and you don't should be a PC master to utilize it. Simply connect to your gadget, join it and let the apparatus recognize your stage. Our product is completely equipped for creating boundless assets for real OSes including iOS and Android. When you have such a great amount of pearls in your record, there is no compelling reason to sit tight for developments to finish and boundless gold will ensure you can update your town, construct cautious structures and new troops without backing off. The first diversion has been composed in a route where there is part of hold up time and keeping in mind the end goal to continue to the most capable troops of every one of them, for example, the dim solution troops you need to win more fights. Rather, we are putting forth you the Clash of Clans tricks that will open them in a moment.

For players who need to encounter the diversion in all its superbness, Clash of Clans hack is the best approach. The hacking device effortlessly recognizes your stage and the following step is to enter a number for every asset that you require. As the hacking programming is allowed to download and utilize, players have no motivation to stress over coming up short on jewels or gold once more. You can simply visit our site to download the most recent renditions of the project and continue getting assets without utilizing a charge card or paying genuine money. There is no confirmation process connected with the product and it is made for clients such as you, who need bother free fun and unending assets to beat each tribe in the guide. With the assistance of the Clash of Clans tricks, you can now take part in faction wars with certainty since you will have the most troops and the assets are composed in a way that the official servers will never identify their vicinity. The project highlights an easy to understand interface which is so natural to explore through and for those of you who are pondering whether it is protected, realize that it has been tried under different antivirus and additionally spyware projects to be demonstrated safe.

The upside of utilizing the Clash of Clans hack gave here is that they work with iOS and Android telephones and tablets without having to escape or root them. It is a critical element for clients who doesn't favor voiding their guarantee however would need to get unbounded amounts of gold, remedy and diamonds to assemble a solid faction. It's a great opportunity to play the amusement on your iPhone, iPad, Nexus and other Android gadgets with every one of the assets which are obligatory remain focused of the leaderboard. Mess around with Clash of Clans experiences with our extraordinary conflict of groups hack and cheats device.

Download here-Buraya Tıklayın

Mincraft android cheat - mincraft android hile kodları

Hile kodları

Tekli oyuncu modunda Komutlar çubuğunu görüntülemek için C veya T ekranına gelin. Aşağıdaki hilleleri aktif etmek için komut satırının karşısındaki gerekli değişimleri ayapın.


Not: "Hilelerin çalışabilmesi için"  izin seçeneğinin, "Açık" bu kodu ayarlanmış olması gerekir. Ayrıca, bazı kodlar artık oyuna güncellemeler ve yamalar nedeniyle çalışmayabilir.


 • Survival modu / gamemode 0 değiştirin
 • Yaratıcı mod / gamemode 1 değiştirin
 •  Atlantis Geçiş  modu [açık veya kapalı] atlantis
 • Konumunuz yükselmek üstünde bir sonraki platforma taşır
 • [Sağlık noktaları] iyileşmek, sağlık noktaları belirtilen miktarda Heal
 • Belirtilen seviye sağlık [min, max, ya da sonsuz] sağlığını doldurun
 • Eğer [varlık] getirmek için belirtilen varlık getirmek
 • Çoğaltır ve el nüsha halinde geçerli öğe yığını damla
 • Geçiş oyuncu hasar hasar
 • Geçiş oyuncu sonbahar hasar falldamage
 • Geçiş oyuncu yangın hasarı firedamage
 • Çetelerin Eğer mobdamage zarar veremez
 • Sonsuz ürün infiniteitems geçiş
 • Eğer keepitems öldükten sonra öğeleri tutun
 • Geçerli bir oyuncu öldürmek öldürmek
 • Mafya killall [mafya tipi] belirtilen tür öldür
 • Belirtilen yaşam şeyler yakın killnpc [Tüm hayvan veya canavar] öldür
 • Anında instantkill vurmak hayvan veya canavarı öldürmek
 • Goto [name] dönüş noktasına gidin
 • Nokta ev yumurtlamaya Teleport
 • Bir portal spawnportal Spawn
 • Spawn bireysel yaratık spawn [isim, kimlik, rastgele veya liste] [miktar]
 • Herhangi Minecraft cilt cilde oyuncu deri değiştirmek [kullanıcı adı]
 • Işaretçi top az hazırlanmış TNT bloğu Vur [gücü]
 • Erişim göğüs göğüs [damla olsun, dolgu veya takas] komutları
 • Su Clearwater Geçiş netlik
 • Işaretçi klon de blok Clone [miktar]
 • Çetelerin [mesafeyi] karıştırmayın karıştırır
 • Işaretçi cyclepainting de boyama yoluyla Döngüsü
 • Tüm yakın aktif TNT Defuse yatıştırmak
 • Konumunuz descend altındaki sonraki platformuna taşır
 • Geçerli öğe yok yok
 • Zorluk geçiş; 0 (Barışçıl), 1 (Kolay), 2 (Orta) ve 3 (Sert) zorluk [0-3]
 • Eğer dropstore yanında çoğaltılır göğsüne tüm envanter aktarın
 • Patlama patlayabilir yola
 • Belirtilen yanıcılık seviyesi yanıcı [blokta] set belirtilen blok [yakalamak veya yaymak]
 • Sinek belirtilen hızda uçmak [hız]
 • Çetelerin donma Donuyor
 • Tüm buğday ve ladin ağaçları büyümek büyümek
 • Belirtilen komut yardımı hakkında daha fazla bilgi görüntülemek [komut adı]
 • Geçiş anında mayın instantmine
 • Anında instantplant bitki Ne büyür
 • Bir öğeyi itemdamage kırılması veya kullanım Geçiş
 • Işaretçi atlama taşı
 • Geçiş kalıcı aydınlatma ışığı
 • Haritada listwaypoints tüm yol noktalarını listelemek
 • Daha uzun bacaklar longerlegs
 • Ayaklarınızı platformu altında cam tuğla
 • Seçtiğiniz yeni bir komut adının komut adını yeniden adlandırın [NewName] [komut adı] adlandırmak
 • Işaretçi binmek yaşayan yaratık Ride
 • [X koordinatı] [y koordinatı] [z koordinatı] setspawn belirtilen koordinatlara Set Spawn noktası
 • Oyuncu belirtilen hıza geçer veya [hız veya reset] setspeed sıfırlar hangi Set hızı
 • Belirtilen bloklar kaygan kaygan [blok adı] Set
 • Onların ergitilmiş formu kızgın buhar haline tüm öğeleri açın
 • Tele koordinatları belirtilen teleport [x koordinatı] [y koordinatı] [z koordinatı]
 • Nether teleport, useportal dönmek için tekrar
 • Geçiş oyuncu su hasarı waterdamage
 • Değişim hava [yıldırım, gök gürültüsü, yağmur ya da]
 • Ekran biyom Eğer biyoma şu anda
 • Komut çubuğu dünyasından Kontrol oyunu kurtarmak [yük, tohum, yeni, çıkmak, liste veya yedekleme kaydetmek]
 • Temizle konsol açık
 • Ekran framerate
 • Oyun oynarken, [F3] tuşunu basılı tutun.

 • Geçerli lag göster
 • Oyun oynarken, [F6] tuşunu basılı tutun.

 • Geçiş görünümü
 • Survival modunda oyun oynarken, basın [F5] üçüncü şahıs görünümüne geçmek için.

 • Yağmur
 • Yaratıcı modunda oyun oynarken, basın [F5] Yağmur yapmak.

 • Anında köy tohumu
 • Tohum "/ gimmeabreak /" doğrudan arkanda bir köy, güneşe bakan yerleştirilmek üzere.


Ezio Auditore da Firenze Kimdir?, Ezio Auditore da Firenze Hayatı

Ezio Auditore da Firenze (Kısaca Ezio) 1459 doğumlu oyun kahramanı.Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Brotherhood ve Assassin's Creed: Revelations oyunlarının ana karakteridir. Rönesans İtalyasında Floransa'nın asil ailelerinin birinin çocuğu olarak doğmuştur. Floransa'da onun çılgınlıklarını duymayan yoktur. Kavgalarıyla ve bir o kadar da kızlarla arası iyidir. "Zengin bir ailenin şimarık çocuğu" diyebiliriz. Ancak gelişen olaylar sonucu Ezio'nun Babası,Abisi ve Erkek kardeşi aile dostlarından biri tarafından öldürülmüştür. Bu olaydan sonra o şimarık çocuk gözleri intikam hırsıyla dolmuş bir savaşçıya dönüşmüştür. Ezio, ailesinin intikamını almak için mücadele ediyordur.Yani sonradan suikastçı olmuş bir asilzadedir.Aile Bağları
Giovanni Auditore da Firenze [ Babası ]
Maria Auditore [ Annesi ]
Mario Auditore [ Amcası ]
Federico Auditore da Firenze [ Erkek Kardeşi ]
Petruccio Auditore da Firenze [ Erkek kardeşi ]
Claudia Auditore [ Kız Kardeşi ]

[Assassin's Creed] oyunundaki Altair karekterinin torunlarından ve Desmond Mileskarekterinin atalarındandır.
Babası, Giovanni Auditore da Firenze'dir.Babası kendinden önceki suikastçidir.
Erkek Kardeşleri, Petruccio Auditore da Firenze ve Federico Auditore da Firenze'dir.Oyun içinde olaylar geliştikçe gerçekleşen özel durum olmasaydı asıl suikastçi olması planlanan kardeş Ezio'nun abisi Federico idi.
Amcası, Mario Auditore'dir.Villa Auditore'yi de içinde bulunduran Monteriggioni şehrinin yöneticisiydi. Cesare Borgia tarafından öldürülmüştür.

Bu bilgiler wikipedia.org sitesinden tarafımızca düzeltilip yazılmıştır.

12 Ocak 2016 Salı

Android GTA 3 Hile Kodları (GTA 3 cheats & more for Android)

Android tabanlı GTA3 oyununun hile kodları aşağıda yer alıyor.
Android Cheat Codes (From PC Version)


anicesetofwheels : Invisible Cars
bangbangbang : Destroy all cars
boooooring : Speed up Gameplay
chittycittybb : Flying vehicle
cornerslikemad : Better vehicle handling
gesundheit : 100% Health
giveusatank : Spawn Vehicles (Keep using for different vehicles)
gunsgunsguns : Get All Weapons (Keep using to add ammo)
ifiwerearichman : More Money (Keep using for more cash)
ilikedressingup : Change Outfit
ilikescotland : Cloudy Weather
ilovescotland : Rainy Weather
itsallgoingmaaad : Insane Pedstrians
madweather : Super-speedy Game Clock
morepoliceplease : Higher Wanted Level
nastylimbscheat : Crank Up Gore
nobodylikesme : Pedestrians Attack
nopoliceplease : Lower Wanted Level
peasoup : Foggy Weather
skincancerforme : Clear Weather
timeflieswhenyou : Clock Moves Faster
weaponsforall : Pedtrians Fight One Another


Hileleri girme

 (Rockstar) GTAIII android versiyonu hileleri desteklemediği söyledi. ANCAK, aslında bilgisayar sürümünden yerleşik tüm hileler var. Hüner o bunları yazmak için bir klavye gerektirir. Ayrılabilir klavye mevcut olan bir Android tablet üzerinde, sadece kolayca kodları yazabilirsiniz. Ancak telefon ile onun kadar kolay değil. Bu, bazı telefonlarda çalışır, ancak tüm çalışmayabilir. Size kodlarının girişini sağlayan açılan klavyeden için telefonunuzda MENU düğmesine basılı tutarak deneyebilirsiniz. Tüm kodlar pause menüsü veya oyun ya girilebilir. Bir bluetooth klavye ekleyebilirsiniz varsa, siz de bu deneyebilirsiniz. Sonra sadece normal bir PC kodlarını girin.

11 Ocak 2016 Pazartesi

Angry Birds Stella v1.0.1 Hack Android Unlimited Coins


 


Description:

Join Stella and her super adventurous friends in a quest to protect Golden Island from the greedy Bad Princess and her clueless piggies! Meet this fierce new bunch, master their amazing superpowers and play over 120 action-packed levels!
Stella has teamed up with Dahlia, Poppy, Willow and Luca – the newest flock on the block! These fearless pals have a strong bond but even stronger personalities. You could even say they’re best friends forever… most of the time.


But now these brave birds need to pull together and fight to save the island from Gale, the Bad Princess who’s stolen their scrapbook and is destroying their magical home.


It’s an all-new physics-based slingshot adventure – get ready to get fierce!- PLAY OVER 120 LEVELS! Slingshot your way through the treetops of Golden Island!
- MEET THE FIERCE FLOCK! Six fun birds with unique personalities!
- MASTER THE MOVES! New kick-ass superpowers – tap and hold to target attacks!
- STOP BAD PRINCESS! Her pesky piggies are wreaking havoc across the island!
- COMPLETE YOUR SCRAPBOOK! Collect pics and wacky outfits to use in the game!
- SEE FRIENDS’ SCORES! Then try to beat them! (but don’t fall out!)
- SCAN YOUR TELEPODS! Bring extra-special birds into the game!
- ENJOY LUSH GRAPHICS! Vivid visuals that put the “gold” in Golden Island!What’s New
We addressed some minor issues in order to improve the user experience. Thanks for playing, and keep popping those pigs!


8 Ocak 2016 Cuma

Yerçekimi Kanunu (Gravitasyon) Nedir?

Herkes, cisimlerin bırakıldıkları vakit aşağıya doğru (yani dünyanın merkezine doğru) düştüklerini bilir. Bunların, «yerçekimi» tarafından aşağıya doğru çekildikleri söylenir. Sir Newton‘un, bir elmanın yere düştüğünü gördüğü vakit yerçekimi «keşfettiği» söylenmektedir. (doğru olması ihtimali pek olmayan başka bir hikayeye göre, elma düşerken Newton’un kafasına düştü). Gerçekte, dünyanın cisimleri kendisine doğru çekmeye çalıştığı Newton zamanından daha önce iyice biliniyordu. Newton’un keşfettiği şey, dünyanın cisimleri kendine doğru çeken biricik şey olmadığıdır. Her cisim, başka her cismi kensisine doğru çekmeye çalışır. Başka sözlerle, evrende her cisim çifti arasında yerçekimi kuvveti vardır. Cisimler ister gözle görülmez madde zerreleri, ister dev yıldızlar olsunlar, aralarındaki çekim kuvveti aynı kanuna itaat eder.

Newton’un Gravitasyon kanunu denen bu kanun, iki cisim arasındaki çekim kuvvetinin, bunların kütleleri çarpımıyla doğru ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı (yani 1/uzaklık x uzaklık ile orantılı) olduğunu bildirir. Uzaklık cisimlerin merkezleri arasında ölçülür. Aralarındaki uzaklık bir santimetre olan iki cisim arasındaki gravitasyonel çekimin bir kilogramın ağırlığı kadar bir kuvvete eşit olduğunu farz edelim. Eğer bu cisimler, aralarındaki uzaklık iki santimetre olacak tarzda birbirlerinden uzaklaştırılırlarsa, çekim kuvveti bir kilogramın ağırlığının dörtte birine inecektir. Eğer cisimler on santimetre aralıkla konurlarsa, çekim kuvveti ancak bir kilogramın ağırlığının yüzde biri olacaktır.

Gerçekte gravitasyon çok küçük bir kuvvettir ve ancak gezegenler gibi müthiş büyük cisimler halinde önemlidir, ve dolayısıyla bu kuvveti deneyle ölçmek zordur. Ancak Newton’un Gravitasyon kanunu yayınlandıktan yüz yıl sonra, Henry Cavendish, iki kurşun yuvarlak arasındaki çok küçük kuvveti ölçmeyi başardı. Newton’un çekim kanunu, Cavendish’in sayıca sonuçlarıyla birlikte, dünyanın kütlesini ve ortalama yoğunluğunu hesaplamaya imkan verdi. Cavendish’in verdiği rakamlar hayret edilecek derecede doğru olmalıdırlar, zira dünyanın bu yoldan hesaplanan yoğunluğu ancak yüzde bir kadar hatalıdır. O zamandan beri, birçok benzer deneyler göstermişlerdir ki, iki kütle birbirlerini kütleleri (gram olarak) çarpımıma aralarındaki uzaklığın (santimetre olarak) karesiyle bölümünün on beş milyonda biri kadar bir kuvvetle çekerler. Her biri on bin ton olan iki geminin, merkezleri arasındaki uzaklık yüz yarda (doksan metre) olarak yüzdüklerini farz edelim; bu hesaba göre, çekim kuvvetli yaklaşık olarak yedi penninin ağırlığına (84 gram) eşit olurdu. Gravitasyon daima bir çekim kuvvetidir, hiç bir vakit bir itme kuvveti olmaz. Bu bakımdan magnetizmadaki ve elektrikteki kuvvetlerden farklıdır. Her ne kadar, şimdiye kadar bu esrarlı kuvvetin tam olarak kabul edilebilir bir izahı verilememişse de, önemli etkileri iyice bilinmektedirler.

Isaac Newton Kimdir ?, Isaac Newton Hayatı

Isaac Newton (1643-1727)
Isaac Newton, (4 Ocak 1643 (25 Aralık 1642) – 31 Mart 1727(20 Mart 1727)) İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, felsefeci ve kimyacıdır. Tarihteki en etkileyici bilim adamı olduğu düşünülür. Bilim devrimi ve bilimsel metod, onun adıyla anılır.
Bir çiftçi olan babası, Newton doğmadan üç ay önce öldü. On iki yaşında Grantham’da King’s School’a yazılan Newton, bu okulu 1661’de bitirdi. Aynı yıl Cambridge Üniversitesi’ndeki Trinity Kolej’e girdi. Nisan 1665’te bu okuldan lisans derecesini aldı. Lisansüstü çalışmalarına başlayacağı sırada ortalığı saran veba salgını yüzünden üniversite kapatıldı.
Salgından korunma amacıyla annesinin çiftliğine sığınan Newton, burada geçirdiği iki yıl boyunca en önemli buluşlarını gerçekleştirdi. 1667’de Trinity Kollej’e öğretim üyesi olarak döndüğünde diferansiyel ve integral hesabın temellerini atmış, beyaz ışığın renkli bileşenlerine ayrıştırılabileceğini saptamış ve cisimlerin birbirlerini, uzaklıklarının karesi ile ters orantılı olarak çektikleri sonucuna ulaşmıştı. Çekingenliği yüzünden Newton her biri bilimde devrim yaratacak nitelikteki bu buluşların çoğunu uzun yıllar sonra (örneğin türev ve integral hesabı 38 yıl sonra) yayımlamıştır.
Lisansüstü çalışmasını ertesi yıl tamamlayan Newton 1669’da henüz 27 yaşındayken Cambridge Üniversitesi’nde matematik profesörlüğüne getirildi. 1671’de ilk aynalı teleskobu gerçekleştirdi, ve ertesi yıl Royal Society üyeliğine seçildi. Royal Society’ye sunduğu renk olgusuna ilişkin bildirisinin eleştirilere hedef olması, özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi üzerine Newton tümüyle içine kapanarak, bilim dünyasıyla ilişkisini kesti.
1675’de optik konusundaki iki bildirisi yeni tartışmalara yol açtı. Hooke makalelerdeki bazı sonuçların kendi buluşu olduğunu, Newton’un bunlara sahip çıktığını öne sürdü. Bütün bu tartışma ve eleştiriler sonucunda 1678’de ruhsal bunalıma giren Newton ancak yakın dostu ünlü astronom ve matematikçi Edmond Halley’in çabalarıyla altı yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü.
Cambridge Üniversitesi’nde Katolikliği yaygınlaştırma ve egemen kılma çabalarına karşı başlatılan direniş hareketine öncülük eden Newton, kral düşürüldükten sonra 1689’da üniversitenin parlamentodaki temsilciliğine seçildi. 1693’de yeniden bir ruhsal bunalıma girdi ve yakın dostlarıyla, bu arada Samuel Pepys ve John Locke ile arası bozuldu. İki yıl süren bir dinlenme döneminden sonra sağlığına yeniden kavuştuysa da bundan sonraki yaşamında bilimsel çalışmaya eskisi gibi ilgi duymadı. Daha sonra 1699’da Fransız Bilimler Akademisi’nin yabancı üyeliğine 1703’de Royal Society’nin başkanlığına seçildi.
Gelmiş geçmiş bilim adamlarının en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Newton, matematik ve fizikte çok önemli buluşlar gerçekleştirdi. Matematikte (a+b)ª ifadesinin üstel seriye açınımını veren genel iki terimli teoremini buldu. Newton’un bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır. Merkezkaç kuvveti yasası ile Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütle çekim yasasını ortaya koydu. Newton hareket yasaları olarak bilinen eylemsizlik ilkesi, kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına eşit olduğunu ifade eden yasa ve etki ile tepkinin eşitliği fiziğin en önemli yasalarındandır.
Newton yaptığı çalışmalarda bazı hesaplamaların içinden çıkamayınca kendi bulduğu formüllere uyması için bazı varsayımlar ortaya atmak zorunda kalmıştır. Kendisi de bu varsayımların hatalı olduğunu bilmesine rağmen bunları kullanmak zorunda kalmış. İlerleyen yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla Newton’un bu hataları tespit edilmiştir. Ama yine de yaptığı çalışmalara kıyasla bunlar göz ardı edilmiştir…

Yerçekimi Kanunu (Gravitasyon) Nedir ?

Alexander Graham Bell Kimdir ?, Alexander Graham Bell Hayatı

Alexander Graham Bell (1847-1922)
İskoçya asıllı ABD'li bilim adamı Alexander Graham Bell, 3 mart 1847'de doğdu. 7 mart 1876'da telefonun patentini aldı. İlk telefon şirketi olan Bell telefon şirketini 1877'de kurdu.

Bell telefon şirketi bugün ABD'nin en büyük şirketlerinden biridir. Ayrıca kendi geliştirdiği fonograf için bir, hava araçları için beş, hidro uçaklar için dört ve selenyum piller için de iki patenti vardır.

Babası kendini sağır ve dilsiz insanların sorunlarıyla uğraşmaya kendini adamıştı. Bu nedenle Alexander Graham Bell, küçük yaştan itibaren, daha sonradan çok işine yarayacak olan ses bilgisi konusunda bilgiye sahip oldu.

Bell de kendini, sağır öğrencilerin, dolaylı olarak da olsa, seslerin dünyasını kavramaları ve yaşamalarına adadı ve ilk olarak Boston'daki Sağır ve Dilsizler Okulunda çalışmaya başladı.

Telgraf şirketlerinin çıkmazı olan, bir hat üzerinde aynı anda yalnızca tek bir mesajın iletilmesi sorununa çözüm arayacak çalışmaya başlamıştı. Başlangıçta çoklu bir telgraf geliştirmeyi istiyordu.

Bell, ses tellerinin ve kulak zarının titreşimlerinden yola çıkarak, insan sesindeki frekansı elde ederek, bunları elektrik sinyali biçiminde bir telden iletmenin olanaklı olup olmadığını araştırıyordu.

Bunun için de diyaframla, yapay bir kulak zarı yaratmanın gerekli olduğu sonucuna vardı. Diyafram, hem konuşma sesiyle titreşim oluşturabilecek hem de elektrik akımı yaratan küçük değişikliklere tepki verebilecek kadar ince bir tabakaydı.

Tam ortasına da diyafram hareket ettikçe hareket eden bir manyetik zar yerleştirdi. Ses titreşimleriyle oluşan değişiklikler, alıcı merkeze ulaştığında, alıcının diyaframında titreşime neden olarak, sinyalleri yeniden sese çeviriyordu.

En değerli patentlerden biri olan telefonun patentini Bell, 7 mart 1876'da, 29'uncu yaş gününden dört gün sonra aldı.
 İlk telefon şirketi olan Bell telefon şirketi de 1877'de kuruldu.

Bell aynı zamanda çok yönlü bir araştırmacı ve mucitti. Aşırı büyük üç boyutlu kutu uçurtmaları kullanarak
insan taşımayı başarmış ve bu çalışmaları sadece denemelerini yaptığı istasyonunda bulunan nehri kıyıdan
kıyıya geçmek amaçlı kullanmıştır. Bell, 2 ağustos 1922'de hayata veda etti.

Peki ya neden ALO deriz ?
İlk Telefon Fotoğrafı

Telefonda hemen hemen her gün kim bilir kaç kez kullandığımız "Alo" sözcüğü, gerçekte bir sevgilinin kısaltılmış adıdır. Sevgilinin tam adı Allessandra Lolita Oswaldo'dur. Bu sevimli genç kız, telefonu icat eden, A.Graham Bell'in sevgilisiydi. Graham Bell telefonu icat edince ilk hattı sevgilisinin evine çekmişti. Atölyesinde telefon çalınca arayanın Allessandra Lolita Oswaldo'dan başkası olamayacağını bildiğinden Graham Bell, telefonu açar açmaz "Allessandra Lolita Oswaldo" diyordu.

Bell, zamanla sevgilisine, adını kısaltarak hitap etmeye başladı ve telefonu her açışında onu "Ale Lolos" diye karşıladı. Çalışmaları uzadıkça Graham Bell, sevgilisinin adını daha da kısalttı ve öne iki heceli bir ad buldu. Bu kısa ad "Alo" idi. Allessandra Lolita Oswaldo, geliştirip, tüm kente yaymaya çalıştığı telefondan başka bir şey düşünmeyen sevgilisinin bitmek tükenmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya başlayınca Graham Bell'i telefonuyla baş başa bırakıp onu terk etti.

Yaşlı Bell, sevgilisinin bir gün onu arayacağı umuduyla telefonun başından ayrılmadı. Kentte çekilen telefon hatlarının sayısı da giderek artmaya başlamıştı. Graham Bell'i artık başka kişiler de arıyordu. Fakat o, telefonun her çalışında kendisini sevgilisinin aradığını sanarak telefonunu "Alo" diyerek açıyor ve artık herkes "Alo" diyordu. O günlerde hemen herkes telefonu açtıklarında Alexander Graham Bell'in anısına saygı olarak "Alo" demeye başladı. Bugün tümümüzün kullandığı "Alo" sözcüğü işte o günlerden günümüze uzanmaktadır.

Guglielmo Marconi Hayatı, Guglielmo Marconi Kimdir ?

Guglielmo Marconi (1874-1937)
Yirmi yaşındayken dünyanın bir ucundan öteki ucuna, telleri kullanmadan sinyal göndermeyi düşlüyordu. Yirmi üç yaşındayken, bunu başarmıştı. Çok az bilimsel eğitim sahibi olan bu genç adam, evinin tavan arasında çalışarak, döneminin en önemli bilim adamlarının yapamadıklarını yaptı. 1895 yılında, elektriğin kullanımı henüz yeniydi. Yalnızca on dört yıl önce, evleri aydınlatmak için kullanılmaya başlanmıştı. O yıllarda mesajlar, telefon ve telgrafla kolaylıkla gönderilebiliyordu. Ama her iki haberleşme sisteminin de yarattığı sıkıntılar vardı. Elektrik akımı geçerken mesajın iletilebilmesi için tellere ve kablolara gereksinim duyuluyordu. Marconi'nin telsiz mesaj iletme düşüncesi, başkalarına bilimkurgu gibi görünüyordu. İlk başarıyı elde ettikten sonra Marconi, deneylerini bir büyük kararlılıkla sürdürdü. Önce tavan arasından mesaj gönderdi. Sonra bahçeden, daha sonra vadiden ve sonunda okyanustan... Bugün televizyonuyduları, ticari radyolar, lazer haberleşme sistemleri ve artık " küresel köy " haline gelen dünyadaki tüm harikalar, onun merakı ve inadı sayesinde gerçekleşti. 

İtalyan bilim adamı Guglielmo Marconi 12 Aralık 1901’de, İngiltere’deki Cornwall’dan Kanada’ya bağlı Newfoundland’e ilk Atlantik ötesi radyo sinyalini göndermeyi başarmıştı. Bu tarihî sinyalle, bugünün teknoloji uzmanlarının dillerinden düşürmedikleri “kablosuz iletişimin” ilk büyük adımı da atılmış oldu.

Mors alfabesinde “s” harfini temsil eden üç noktadan oluşan mesaj 2.700 km mesafeyi kat ederek radyo sinyallerinin uzun mesafeleri kat edebileceğini ve dünyanın yuvarlaklığına rağmen uzun mesafelerden yakalanabileceğini kanıtladı. Bu buluş radyo, televizyon ve modern iletişim araçlarına uzanan teknolojik gelişmenin öncüsü oldu. Aradan geçen yüz senenin ardından aralarında Marconi’nin oğlunun da bulunduğu bilim severler mesajın gönderildiği Cornwall’daki Poldhu noktasında bir araya geliyorlar.
İlk Radyo Fotoğrafı

Marconi’nin giriştiği deneme 20. yüzyılın ilk günlerinde diğer bilim adamları tarafından macera olarak değerlendiriliyordu. Dönemin bilim dünyası, elektromanyetik dalgaların düz dalgalar halinde ilerledikleri ve bu nedenle dünyanın eğimi tarafından emilecekleri ya da uzayda kaybolacakları gerekçelerini savunarak, uzun mesafeler arasında kablosuz iletişimin imkansız olduğunu savunuyorlardı.
 
Zamanının bilimsel tabularını yıkan Marconi hayatı boyunca hayali olan radyo istasyonlarının dünyayı birbirine bağladığı günleri yaşayarak gördü. Ancak muhtemelen kendisi de, elde ettiği başarının, bir gün Poldhu noktasına gelecek habercilerin haberlerini fax, telefon, e - posta ve sms yoluyla kablosuz olarak geçecekleri günleri getireceğini tahmin etmemişti.
ilk radyo yayını ne zaman yapıldı, ilk radyo yayını:
Alman fizikçi Herzt ve İtalyan fizikçi Guglielma Marconi, radyo için temel teşkil eden ilk çalışmaları yaptıklarında, tüm dünyada yoğun ilgiye mazhar olacak bir aletin oluşumuna katkıda bulunduklarını bilmiyorlardı. Bilinen ilk radyo yayını ABD’de 1906’da gerçekleştirilir, ardından gelen yoğun talep, radyoların ve alıcıların çoğalmasını da beraberinde getirir. 1920’lerde tüm dünya radyoyla tanışırken ülkemizdeki, ilk düzenli radyo yayınları 1927’de başlar. Hayata dışarıdan dâhil edilen bu yabancı sesi, Türk insanı hemen benimser, yaşamının vazgeçilmezi yapar. Yediden yetmiş yediye bütün aile efradını kendine bağlayan, etrafında halkalar oluşturan radyolar, insanların hayatına ayrı bir ses ve renk katar.

Bu bilgiler wikipedia.org tarafından alınıp tarafımızca düzeltilip yazılmıştır.

6 Ocak 2016 Çarşamba

Thomas Alva Edison Kimdir ?, Thomas Edison Hayatı, Ampulün İcadı

Thomas Alva Edison, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Michigan’daki Port Huron’a yerleşti. İlköğrenimine burada başladıysa da yaklaşık üç ay sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. Bundan sonraki üç yıl boyunca özel bir öğretmen tarafından eğitildi. Son derece meraklı ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olan Edison, 10 yaşına geldiğinde kendisini fizik ve kimya kitaplarına verdi.
Bu arada evlerinin kilerinde bir kimya laboratuvarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve Volta kaplarından elektrik akımı elde etmeye yönelik araştırmalara ilgi duydu; bir süre sonra kendi başına bir telgraf aleti yaptı ve Mors alfabesini öğrendi. O günlerde geçirdiği ağır bir hastalık sonucu kulakları ağır işitmeye başladı.
Oniki yaşına geldiğinde ailesine yardım etmek için Port Huron ile Detroit arasında çalışan trende gazete satmaya başlayan Edison, evlerindeki Laboratuvarını trenin yük vagonuna taşıyarak, çalışmalarını burada sürdürdü. Bu dönemde Edison, Michael Faraday’ın Experimental Research in Electricity adlı yapıtını okudu ve derinden etkilendi. Bunun üzerine bir yandan Faraday’ın deneylerini tekrarladı bir yandan da kendi deneylerine ağırlık vererek daha düzenli çalışmaya ve notlar tutmaya başladı. 1868′de kendine atölye kurdu. Aynı yıl geliştirdiği elektrikli bir oy kayıt makinasının patentini aldı. Aygıt oldukça ilgi topladı ama kimse tarafından satın alınmadı. Tüm parasını yitiren Edison Borç içinde Boston’dan ayrılarak New York’a yerleşti. Edison’un şansı altın borsasının düzenlenmesinde kullanılan telgrafın bozulması üzerine döndü. Borsa yetkililerinin isteği üzerine aygıtı ustaca tamir eden Edison, Western Union Telegraph company’den geliştirilmekte olan telgraflı kayıt aygıtları üzerinde yetkinleştirme çalışması yapma önerisi aldı. Bunun üzerine bir arkadaşı ile birlikte Edison Universal Stock Printer mühendislik şirketini kurdu. Sattığı patentlerle kısa sürede önemli miktarda para kazandı. Bu parayla New Jersey’deki Newark’ta bir imalathane kurarak telgraf ve telem aygıtları üretmeye başladı. Bir süre sonra imalathanesini kapatarak New Jersey’deki Menlo Park‘ta bir araştırma laboratuvarı kurdu ve tüm zamanını yeni buluşlar yapmaya yönelik çalışmalara ayırdı.
1876′da Graham Bell’in geliştirdiği konuşan telgraf(telefon) üzerinde çalışmaya başladı. Aygıta karbondan bir iletici ekleyerek telefonu yetkinleştirdi. Ses dalgalarının dinamiği üzerine yaptığı bu çalışmalardan yararlanarak 1877′de sesi kaydedip yineleyebilen gramafonu geliştirdi. Geniş yankı uyandıran bu buluşu ününün uluslar arası düzeyde yayılmasına neden oldu.
1878′de William Wallace’in yaptığı 500 mum güçündeki ark lambasından etkilenen Edison, bundan daha güvenli olan ve daha ucuz bir yöntemle çalışan yeni bir elektrik lambasını geliştirme çalışmasına girişti. Bu amaçla açtığı bir kampanyanın yardımıyla önde gelen işadamlarının parasal desteğini sağladı ve Edison Electric Light Company’yi kurdu. Oksijenle yanan elektrik arkı yerine havası boşaltılmış bir ortamda(vakum) ışık yayan ve düşük akımla çalışan bir ampul yapmayı tasarlıyordu. Bu amaçla flaman olarak kullanabileceği bir metal tel yapmaya uğraştı. Sonunda 21 Ekim 1879′da özel yüksek voltajlı elektrik üreteçlerinden elde ettiği akımla çalışan karbon flamanlı elektrik ampulünü halka tanıttı. Üç yıl sonra New York sokakları bu lambalarla aydınlanacaktı.
1887′de Menlo Park’tan New Jersey’deki West Orange’a taşınan Edison burada önceki laboratuvarlarının on katı büyüklüğünde Edison Laboratuvarını açtı. 1890′lara doğru uzun erimli iletime daha uygun olan alternatif akım geliştirildi. Doğru akımın üstünlüğüne inanan Edison, bir kampanya başlatarak kamuoyunu, yüksek gerilimli alternatif akım sistemlerinin son derece tehlikeli olduğu yolunda uyarmaya çalıştı. 1892′de ise Edison General Electric Company’nin denetimini yitirdi.Ve şirketi General Electric Company ile birleşti. İki kez evlenen Edison’un altı çocuğu oldu. Yaşamının sonuna değin yeni buluşlar yapmak için uğraş verdi.
Bu bilgiler bilgiustam.com adresinden alınıp tarafımızca düzeltilip paylaşılmıştır.

Albert Einstein Kimdir ?, Albert Einstein Hayatı

Alber Einstein (1879-1955)
Einstein, 1879 yılında Güney Almanya’nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Babası küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi, annesi ise, klasik müziğe meraklı, eğitimli bir ev hanımıydı. Konuşmaya geç başlaması ve içine kapanık bir çocuk olması, ailesini tedirginliğe düşürmüşse de, sonraki yıllarda bu korkularının gereksizliği anlaşılacaktı. Giderek meraklı, hayal gücü zengin bir çocuk olarak büyüyordu. Çocukluğunu Münih’de geçirdi ve ilk öğrenimini burada yaptı. Okulu hiçbir zaman sevemedi. Gerçekten de, genç Einstein’ın ileride ortaya çıkacak dehasının temelleri, kendisinin de sonradan belirttiği gibi, okulda değil başka yerlerde atılmıştı.
Lise öğrenimini 1894’te İsviçre’de tamamladı ve 1896’da Zürih Politeknik Enstitüsü’ne (ETH) girdi. Sonradan İsviçre vatandaşı olup, Sırp asıllı bir kız öğrenci ile evlendi. Sonra Bern’de federal patent dairesinde görev aldı. Bu görevden arta kalan zamanlarda çağdaş fizikte ortaya atılmaya başlanan problemler üzerinde düşünmek fırsatını buldu. Önce atomun yapısı ve Max Planck’ın kuantum teorisi ile ilgilendi. Brown hareketine ihtimaller hesabını uygulayarak bunun teorisini kurdu ve Avogadro sayısının değerini hesaplayarak teorisini test etti. Kuantum teorisinin önemini ilk anlayan fizikçilerden birisi oldu ve bunu ışıma enerjisine uyguladı. Bu da onun, ışık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurmasını sağladı. Bu yoldan fotoelektrik olayını açıklayabildi. Bu çalışmalarını açıklayan ve 1905 yılında “Annalen der Physik” dergisinde yayımlanan iki yazısından başka, üçüncü bir yazısı daha çıktı ve bu yazıda görelilik teorisinin temelini attı. Teorileri sert tartışmalara yol açtı. 1909’da Zürih Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. Prag’da bir yıl kaldıktan sonra, Zürih Politeknik Enstitüsü’nde profesör oldu. 1913’de Berlin Kaiser-Wilhelm Enstitüsünde ders verdi ve Prusya Bilimler akademisine üye seçildi. İsviçre vatandaşı olarak 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kaldı.
Einstein, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenebilir. Görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür. (Nobel Ödülü’nün ve Nobel Komitesi’nin o zamanki ilkeleri doğrultusunda, bugün en önemli katkısı olarak nitelendirilen görecelik kuramı fazla kuramsal bulunmuş ve ödülde açıkça söz konusu edilmemiştir.)
Yabancı ülkelere bir çok gezi yapmakla birlikte 1933’e kadar Berlin’de yaşadı. Almanya’da yönetime gelen Nasyonal Sosyalist (Nazi) rejimin ırkçı tutumu dolayısıyla, pek çok Musevi asıllı bilim adamı gibi o da Almanya’dan ayrıldı. Paris’te College de France’ta ders verdi; burdan Belçika’ya oradan da İngiltere’ye geçti. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Princeton Üniversitesi kampüsünde etkinlik gösteren Institute for Advanced Study’de (İleri Araştırma Enstitüsü) profesör oldu. 1940 yılında Amerikan yurttaşlığına geçen Einstein, 1955’de Princeton’da yaşamını yitirdi. Üvey kızı Margot Einstein, bilim adamının kişisel mektuplarını özenle herkesten saklamış ve kendisinin ölümünden 20 yıl sonra daha saklı kalmasını vasiyet etmisti. Günümüzde Princeton Üniversitesi tarafından basılan bu mektuplar bilim adamının gizli kalmış özel yaşamı hakkında ilginç bilgiler sundu.
Fizik alanındaki çalışmaları modern bilimi büyük ölçüde etkiledi. Kendisi özellikle zaman ve uzay için düzenlenmiş bağlılık(izafiyet) teorisiyle tanındı. Bu teori üç bölüme ayrılmaktaydı: Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren sınırlı bağlılık(1905), eğrisel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren genel bağlılık(1916) ve elektro-manyetizma ile yerçekimini aynı alanda birleştiren kapsamlı denemeler. İlk iki teorinin geçerliliği atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır ve çağdaş fiziğin temel taşları arasında yer alırlar.
Einstein’ın söylediği önemli bir söz vardır: “Ben atomu iyi birşey için keşfettim, insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar”. Bilim alanında insanlığa armağan ettikleriyle, dünyanın en büyük bilim adamlarından birisi olarak hala gururla anılmaktadır.

Bu bilgiler wikipedia.org adresinden alınıp tarafımızca özetlenerek yazılmıştır.

4 Ocak 2016 Pazartesi

Halide Edip Adıvar Kimdir ?, Halide Edip Adıvar Hayatı, Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği

Halide Edip Adıvar (1884-1964)
Romancı. İstanbul’da doğdu. Reji Nâzın Mehmed Edip Bey’in kızıdır. Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ni bitirdi. Özel olarak Arapça, Kur’ân-ı Kerîm, Türk musikîsi, Salih Zeki’den matematik, Rıza Tevfik Bölükbaşı’dan felsefe ve edebiyat dersleri alarak özel öğrenim gördü. 1901 ‘de hocası Salih Ze­ki İle evlendi. 31 Mart olayı üzerine Mısır’a kaçtı. Oradan İn­giltere’ye geçti. Eğitimle ilgili yazıları beğenildiği için 1909′-da Dârü’l-Muallimat (Öretmen Okulu) pedagoji öğretmenli­ğine getirildi. 191.7′de ikinci evliliğini Dr. Adnan Adıvar ile yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Batı edebiyatı dersleri verdi. Yunanlılar’ın İzmir’i işgal etmesini protesto için yapılan meşhur Sultanahmed Mitingi’nde heye­canlı bir konuşma yaptı. İstanbul’un işgal edilmesi üzerine kocası ile Anadolu’ya kaçarak Millî Mücâdele’ye katıldı. Sa­karya Muharebesi’nİ takip eden günlerde, savaşa fiilen ka­tılıp hastabakıcılık yaptı. Kendisine “onbaşı” ve “çavuşluk” rütbeleri verildi. Millî Mücâdele’den sonra eşiyle birlikte Av­rupa’ya gitti (1924-1939). 1939′da EdebiyatFakültesi İngiliz­ce profesörlüğüne tayin edildi. İstanbul’da öldü.

Halide Edip Türk kadınının iş, düşünce ve edebiyat ala­nında başarılı olan bir örneğidir. Kadın haklarının ateşli bir savunucusu olarak yıllarca mücadele vermiştir. Gördüğü eğitim sebebiyle Doğu-Batı sentezini en başarılı şekilde ya­pabilen yazarlarımızdandır. Yazı hayâtına gazete ve dergi­lerde yayınlattığı makale, sohbet ve denemelerle başlamış, bu eserlerinde kızların eğitimiyle psikolojisi üzerinde dur­muş, aşkkonusunu ön plâna almıştır. İlk romanlarında aşk konusu ağır basar. Kurtuluş Savaşı onun düşünce dünyası­nı değiştirmiş, ideolojik romanlar yazmasını sağlamıştır.

Bâzı romanları Türk gelenek ve görenekleri üzerine kurulmuş, sosyal hayatımızı çok canlı çizgilerle yansıtan töre ro­manlarıdır. Bu türden olan Sinekli Bakkal, CHP Roman Ya-rışması’nda birincilik kazanmıştır, kısa ve fiilsiz cümleleri, sade bir dili vardır. Bu bakımdan yazarı tenkit edenler ol­muştur. Bütün eserlerinde kadın kahramanların daha kuv­vetli ve canlı anlatıldığı, tanıtıldığı görülür. Halide Edip Adıvar, şa­hıs yaratmada çok başarılıdır. Cumhuriyet döneminin en çok okunan eserlerini yazmıştır. Kitaplarının bir kısmı da batı dillerine çevrilmiştir.
Hikayeleri:
1. Harap Mâbedier (1911), 2. Dağa Çıkan Kurt (1922), 3. Kubbede Kalan Hoş Sadâ (1974), 4. izmir’den Bursa’ya (İçindeki üç hikaye yazara ait­tir, 1963,1970).
Romanları:
1. Heyula (1909-İ974), 
2. Râlk’ln Annesi (1909, 1924), 
3. Sevlyye Tallb (1910), 
4. Handan (1912), 
5. Yeni Tu­ran (1912), 
6. Son Eseri (1913,1909,1939), 
7. Mev’ut Hüküm (1917. 1919). 
8. Ateşten Gömlek (1922, 1923), 
9. Kalp Ağrısı (1924), 
10. Vurun Kahpeye (1923, 1926), 
11. Zeyno’nun Oğlu (1927,1928), 
12. Sinekli Bakkal (1935,1936), 
13. Yolpalas Ci­nayeti (1936), 
14. Tatarcık (1938, 1939), 
15. Sonsuz Panayır (1946), 
16. Döner Ayna (1953), 
17. Âkile Hanım Sokağı (1958, 1975), 
18. Kerim Usta’nın Oğlu (1958,1974), 
19. Sevda Soka­ğı Komedyası (1959, 1971),
20. Çare saz (1961, 1972), 
21. Hayat Parçaları (1963).
Tiyatro eserleri: 
1. Kenan Çobanları (1918), 
2. Maske ve Ruh (1937).
Hâtıraları:
1. Mor Salkımlı Ev (1951,1955; İn­gilizce neşri “Memoirs” 1926), 
2. Türk’ün Ateşte İmtihanı (Milli Mücâdele Hâtıraları, Hayat mecmuası’nda 1962; İngi­lizce neşri “The Turkish ordeal”. 1928).
Diğer eser­leri: 
1. İngiliz Edebiyatı Tarihi (3 cilt, 1940-49), 
2. Türkiye’de şark-Garp ve Amerikan Tesirleri (1954,1955; İngilizce ve Ur­duca’ya da çevrildi). 2. Gazete ve mecmualardaki diğer ince­lemeleri, fikrî yazıları ve tercümeleri.